Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/278/12.8.2003 ∆ηµοσίευση και γνωστοποίηση στοιχείων των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α’ 167)

(∆ηµοσίευση και γνωστοποίηση στοιχείων των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α’ 167))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/278/12.8.2003
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 
Θέµα : ∆ηµοσίευση και γνωστοποίηση στοιχείων των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α’ 167).
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη :
 

1. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 και την παράγραφο 1(ζ) του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 360/1985 «Καθορισµός των οικονοµικών στοιχείων που πρέπει να δηµοσιεύουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηµατίστηριο Αξιών Αθηνών» (ΦΕΚ Α’ 129).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1(δ) του άρθρου 16 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137) και του άρθρου 29(α) του ίδιου νόµου το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 152).

4. Την ανάγκη για πληρέστερη ενηµέρωση των µετόχων των ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εν γένει του επενδυτικού κοινού καθώς και την ανάγκη για την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας της δραστηριότητάς τους.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
1. Ο πίνακας επενδύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1969/1991 της ΑΕΕΧ συντάσσεται µε βάση το συνηµµένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγµα. Ο πίνακας επενδύσεων βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της ΑΕΕΧ εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού τριµήνου και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός της ίδιας προθεσµίας.  Η ΑΕΕΧ, εφόσον διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, οφείλει να καταχωρεί τον πίνακα επενδύσεων στην ιστοσελίδα της εντός της ίδιας προθεσµίας.
 
2. Η ΑΕΕΧ γνωστοποιεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την κατά την 10η, 20η και τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε µήνα εσωτερική αξία της µετοχής της καθώς και το υπερτίµηµα/υποτίµηµα (premium/discount) σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής της. Εφόσον η 10η ή η 20η ηµέρα του µήνα είναι αργία, γνωστοποιείται η εσωτερική αξία της µετοχής της αµέσως προηγούµενης εργάσιµης ηµέρας.  Η γνωστοποίηση γίνεται κατά τη δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς προκειµένου τα γνωστοποιούµενα στοιχεία να δηµοσιευθούν στο ηµερήσιο δελτίο τιµών της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά την ηµεροµηνία αναφοράς.  Για τον υπολογισµό της εσωτερικής αξίας της µετοχής, η αξία του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται µε βάση την τιµή κλεισίµατος κάθε κινητής αξίας κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
 
3. Η εσωτερική αξία της µετοχής της ΑΕΕΧ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των τριµηνιαίων περιοδικών καταστάσεων του π.δ. 360/1985 υπολογιζόµενη κατά τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και η συνολική υπεραξία/υποαξία του χαρτοφυλακίου αναφέρονται σε σηµείωση στον ισολογισµό και στις ως άνω τριµηνιαίες περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις.

4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’).
 
 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ
 
Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ


ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο