Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/211/19.2.2001 Υψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001

(Υψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/211/19.2.2001
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


ΘΕΜΑ : Υψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001.Η  ΕΠIΤΡΟΠΗ  ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ
Αφoύ έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 71 τoυ v.2533/1997 "χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις" .

2. Την εισήγηση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως διατυπώνεται µε το υπ’ αριθµ. 306/16.2.2001 έγγραφο, σχετικά µε το θέµα του ύψους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001.

3. Τo άρθρo 29 Α τoυ v.1558/1985 "Κυβέρvηση και Κυβερvητικά Οργαvα" όπως ισχύει.


ΑΠΟΦΑΣIΖΕI  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει το ύψος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2001 στο ποσό που καθορίστηκε µε την απόφαση 8/185/25.2.2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (δρχ.100 δισεκατ.) µε την προϋπόθεση ότι το Συνεγγυητικό θα αυξήσει το ποσό της επιπλέον ασφάλισης σε ασφαλιστικές εταιρίες από δρχ. 40 σε δρχ 50 δισεκατ., ώστε η κάλυψη να ανέλθει σε δρχ.150 δισεκατ. έναντι δρχ. 140 δισεκατ. του προηγουµένου έτους .


Από τις διατάξεις της παρoύσας δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ Κρατικoύ Πρoϋπoλoγισµoύ.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ


Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο