Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001 Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000)

(Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/212/8.3.2001
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 9/201/10.10.2000 «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β΄1419/22.11.2000).


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας  υπόψη:

1. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Π∆ 348/1985, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α΄ 248).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1ζ του ν. 1969/1991 «Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αµοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 43).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8Α του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 152).

5. Την απόφαση 9/201/10.10.2000 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο τέλος του άρθρου 8 της απόφασης 9/201/10.10.2000 (ΦΕΚ Β΄ 1419/22.11.2000) «Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανοµής µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια εγγραφή µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις διάθεσης µετοχών στους εργαζοµένους της εκδότριας εταιρίας ή / και του Οµίλου στον οποίο αυτή ανήκει».


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη λήψη της.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.


Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      

ΣΤ. ΘΩΜΑ∆ΑΚΗΣ 


Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο