Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 158/11.5.1999 Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα

(Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/11.5.1999
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Την παρ. 15 του άρθρου 33 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') όπως ισχύει.
 
2. Την παρ. 12 του άρθρου 33 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') όπως ισχύει.
 
3. Το άρθρο 78 του Ν. 1969/1991 "εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167 Α').
 
4. Την υπ' αριθ. 8956 απόφαση της 143ης/20.10.1998/θέμα 3 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
5. Το υπ' αριθμ.19381/30.4.1999 έγγραφο της Α.Ε. "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών".
 
6. Το υπ' αριθμ. 16666/6.5.1999 έγγραφο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και το απόσπασμα πρακτικών της από 30.4.1999 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α.Α.
 
7. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα :Η ισχύς της απόφασης 143/20.10.1998/θέμα 3 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Δικαιώματα της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ στην περίπτωση αντικατάστασης φυσικών σωμάτων μετοχών με αποθετήρια έγγραφα" παρατείνεται μέχρι τις 31.7.1999.
 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 
 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος                             Ο Α' Αντιπρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ         Ο Β' Αντιπρόεδρος
 
Τα Μέλη
Γ. ΚΑΛΛΙΑΣ
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο