Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 150ης/19.1.1999 Αναστολή εισφοράς των Μελών του Χ.Α.Α. και των εισηγμένων εταιρειών για τη μηχανοργάνωση του Χρηματιστηρίου

(Αναστολή εισφοράς των Μελών του Χ.Α.Α. και των εισηγμένων εταιρειών για τη μηχανοργάνωση του Χρηματιστηρίου)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 150ης/19.1.1999
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Αναστολή εισφοράς των Μελών του Χ.Α.Α. και των εισηγμένων εταιρειών για τη μηχανοργάνωση του Χρηματιστηρίου.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 31 του Ν. 1806/1988 "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις".
 
2. Την απόφαση της 12ης/7.6.1994/θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την κατανομή εξόδων μηχανοργάνωσης χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών όπως ισχύει.
 
3. Το υπ' αριθμ. 1248/13.1.1999 έγγραφο του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και το απόσπασμα πρακτικών της από 30.12.1998 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.A A.
 
4. Το άρθρο 29 A του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα," όπως ισχύει,
 

AΠΟΦAΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA:

Αναστέλλεται από 1.1.1999 έως 31.12.1999 η υποχρέωση των Μελών του Χ.A.A. και των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.A.A., για καταβολή των εισφορών για τη μηχανοργάνωση του χρηματιστηρίου, που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) της απόφασης 12/7.6.1994 /θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο Πρόεδρος
 
ΣΤAΥΡΟΣ Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο