Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/163/6.7.1999 Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών

(Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/163/6.7.1999
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Ρυθμίσεις για την εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "Πρόσθετες ρυθμίσεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του ΧΑΑ (ΦΕΚ258Α/18.11.1996).
 
2. Την αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία της Χρηματιστηριακής αγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο ζ' της παρ. I του άρθρου 78 του Ν.1969/1991.
 
3. Την απόφαση 154/16.3.1999/ θέμα 2 της Ε.Κ. "Κανονισμός εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και λειτουργία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων".
 
4. Την απόφαση 129/14.4. 1998/ θέμα 5 της ΕΚ "Διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών".
 
5. Την απόφαση 90/19.11.1996/ θέμα 8 της Ε. Κ. "Διαδικασία παροχής καλύψεων για τις συναλλαγές στο ΧΑΑ".
 
6. Την απόφαση 21/12.2.1997 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε Κ "Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών".
 
7. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992(ΦΕΚ152Α/10.9.1992), αποφασίζει ομόφωνα:

Στις περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης τίτλων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (με υλική και Άϋλη μορφή) επιβάλλονται στα Μέλη του ΧΑΑ οι εξής κυρώσεις:
 
1. Μετά τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού της Τ+3:
 
α) για οφειλές σε τίτλους αξίας μέχρι δρχ 10 εκατ επιδεικνύεται επιείκεια και δεν επιβάλλονται κυρώσεις
 
β) για οφειλές σε τίτλους αξίας μεγαλύτερης των δρχ 10 εκατ. και μέχρι ποσού δρχ 150 εκατ. επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
 

  Ύψος οφειλής  Πρόστιμο Συνολικό πρόστιμο
  δρχ. 10-20  εκατ. 100.000 δρχ. 100.000 δρχ.
  δρχ. 20-30  εκατ. 200.000 δρχ. 300.000 δρχ.
  δρχ. 30-50 εκατ. 300.000 δρχ. 600.000 δρχ.
  δρχ. 50-100 εκατ. 500.000 δρχ. 1.100.000 δρχ.
  δρχ. 100-150 εκατ.  1.000.000 δρχ. 2.100.000 δρχ.γ) για οφειλές σε τίτλους μεγαλύτερες των δρχ.150 εκατ. επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού απο τις συναλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ο
αποκλεισμός θα μπορούσε να δημιουργήσεισει προβλήματα στην ομαλότητα της αγοράς, το ΧΑΑ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει συμμετοχή στις συναλλαγές με επιβολή προστίμου 2% επί του ύψους της οφειλής.
 
2. Μετά τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού των εκπρόθεσμων πράξεων της Τ +4.
 
α) για οφειλές σε τίτλους αξίας μέχρι δρχ. 3 εκατ. επιδεικνύεται επιείκεια και δεν επιβάλλονται κυρώσεις
 
β) για οφειλές σε τίτλους αξίας από δρχ. 3 εκατ μέχρι δρχ.10 εκατ. επιβάλλεται πρόστιμο δρχ. 200.000.
 
γ) για οφειλές σε τίτλους αξίας από δρχ. 10 εκατ. μέχρι δρχ. 75 εκατ. υποβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο από το προβλεπόμενο υπό το στοιχείο 1β.
 
δ) για οφειλές σε τίτλους μεγαλύτερες των δρχ. 75 εκατ. επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από δις συναλλαγές. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ο
αποκλεισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλότητα της αγοράς, το ΧΑΑ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει συμμετοχή στις συναλλαγές με επιβολή προστίμου 4% επί του ύψους της οφειλής.
 
3. Μετά τον τελευταίο κύκλο διακανονισμού των εκπροθέσμων πράξεων της Τ +5 και για οποιαδήποτε οφειλή τίτλων επιβάλλεται αποκλεισμός από τις συναλλαγές χωρίς εξαίρεση.
 
Εάν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οποιασδήποτε ημέρας τακτοποιηθούν οι υφιστάμενες εκκρεμότητες μπορεί να επιτραπεί στο Μέλος να επανέλθει στις συναλλαγές.
 
 
 
Η απόφαση της Ε Κ 129/14.4.1998/Θέμα 5 "διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών" καταργείται.
 

Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της.
 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο