Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 140/22.9.1998 Τροποποίηση της απόφασης 90/19.11.1996 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.96)

(Τροποποίηση της απόφασης 90/19.11.1996 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.96))

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/22.9.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 90/19.11.1996 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.96).
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:    

1. Την απόφαση 90/19.11.1996/θέμα 8ο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Διαδικασία Παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095 Β΄/5.12.1996).
 
2. Την με αριθ. πρωτ. 6221/15.9.1998 επιστολή του ΣΜΕΧΑ.
 
3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 ""Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει, αποφασίζει ομόφωνα:
 

Α) Η παράγραφος 1 της απόφασης 90/19.1 1.1996/θέμα 8ο του Δ.Σ. της Επιτροπής "Διαδικασία παροχής Καλύψεων για τις Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" (ΦΕΚ 1095/5. 12.1996) αντικαθίσταται ως εξής:

"1 Οι ημερήσιες συναλλαγές που πραγματοποιεί στο Χ.Α.Α. κάθε μέλος δεν απαιτούν κάλυψη αν είναι ύψους μικρότερου ή ίσου προς το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του μέλους. Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται ως το άθροισμα αγορών και πωλήσεων στη διάρκεια μίας συνεδρίασης. Από το ως άνω ύψος συναλλαγών εξαιρούνται τα χειροκίνητα πακέτα, τα οποία θα εκκαθαρίζονται χωριστά. Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνονται τα προκύπτοντα από τον πλέον πρόσφατο ελεγμένο ισολογισμό τέλους χρήσεως ή ελεγμένο προσωρινό ισολογισμό πρώτου εξαμήνου υπό τον όρο ότι στον τελευταίο έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές προσαρμογές για πάσης φύσεως επιβαρύνσεις και προβλέψεις για φόρους και μερίσματα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ισχύουν για τη σύνταξη του ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως. Επίσης για τον. υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων θα λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας. Για εταιρείες των οποίων δεν έχει συμπληρωθεί η πρώτη εταιρική Χρήση, ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το καταβεβλημένο μετοχικό τους κεφάλαιο. Τέλος, τα ως άνω υπολογιζόμενα ίδια κεφάλαια μπορεί να προσαυξάνονται με το καταβεβλημένο με μετρητά ποσό μετοχικού κεφαλαίου, σε περιπτώσεις αυξήσεως στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα."
 
Β) Η παράγραφος 5 της ανωτέρω Απόφασης καταργείται.

 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο