Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 137/28.7.1998 Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικοποίησης μετοχών

(Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικοποίησης μετοχών)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/28.7.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αποθετηρίων εγγράφων σε περιπτώσεις ονομαστικοποίησης μετοχών.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:    
 
1. Τις διατάξεις της παραγ. 12 του άρθρου 33 και της παραγ. 14 του άρθρου 33α του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 2ϋ7) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως αυτές τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 66 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167Α'), και 25 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α').
 
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", η οποία προσετέθη με το άρθρο 23 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α').
 
3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 52Α/10.9.1992).
 
4. Την υπ' αριθμ. 7271 απόφαση της 106ης/13. 5.1997/θέμα 7ο συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
5. Το υπ' αριθμ. 19770/8.7.1998 έγγραφο της Α.Ε."ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ".
 
6. Το υπ' αριθμ. 143 Πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε. "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ", αποφασίζει ομόφωνα:
 

Στις περιπτώσεις που ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες, αποφασίζουν τη μετατροπή των μετοχών τους σε ονομαστικές, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι εταιρείες αυτές μετά την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους αποφασίζουν την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και προκειμένου να εκδίδονται στις πιο πάνω περιπτώσεις από το "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." (στο εξής ΚΑΑ), ονομαστικά αποθετήρια έγγραφα, θα εφαρμόζονται τα εξής:
 
1. Η εταιρεία θα προσκομίζει στο ΚΑΑ ένα συγκεντρωτικό τίτλο με το σύνολο των ονομαστικών μετοχών και αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων των μετοχών αυτών, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που δικαιούται έκαστος εξ αυτών και την αρίθμησή τους.
 
2. Στην περίπτωση που η εταιρεία δεν γνωρίζει όλους τους μετόχους θα καταθέτει στο ΚΑΑ υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνει την αδυναμία της αυτή και θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο ΚΑΑ, αμέσως μόλις περιέρχονται εις γνώσιν της τα πλήρη στοιχείο των μετόχων αυτών που οι μετοχές τους συμπεριλαμβάνονται στον πιο πάνω συγκεντρωτικό τίτλο οπότε και θα εκδίδονται αντίστοιχα αποθετήρια. Για τους μη γνωστοποιηθέντες μετόχους το ΚΑΑ δεν θα εκδίδει αποθετήρια έγγραφα. Η διαδικασία εφαρμογής της παρούσης αποφάσεως καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΑΑ.
 

 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο