Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/129/14.4.1998 Διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών

(Διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/129/14.4.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
     
1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 258 A/18.1.1996).
 
     
2. Την απόφαση της Ε.Κ. 99/18.2.1997/Θέμα 10 για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών.
 
     
3. Την αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη ρύθμιση κάθε θέματος που έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής  αγοράς, σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 1969/1991.
 
     
4. Την απόφαση της 21ης/12.2.1997 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Κ. για τη "Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών".
 
     
5. Την απόφαση της 90ης/19.11.1996 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη "Διαδικασία παροχής καλύψεων για τις συναλλαγές στο Χ.A.A.".
 
     
6. Το άρθρο 29A του Ν. 1559/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 152A 10.9.1992).
 
     
7. Την από 7.2.1997 εισήγηση του Δ.Σ. του Χ.A.A., αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
     
Κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών,
 
     
α) για οφειλές σε τίτλους αξίας μέχρι δρχ. 3 εκ. να επιδεικνύεται επιείκεια και να μην αποκλείεται η εταιρεία από τις συναλλαγές της επόμενης ημέρας.
 
     
β) για οφειλές σε τίτλους αξίας μεγαλύτερης των δρχ. 3 εκ. και μέχρι ποσού δρχ. 75 εκ. να επιβάλλεται στο Μέλος πρόστιμο ανά ημέρα  καθυστέρησης και για 1 μόνο ημέρα μετά την ημέρα της οφειλής, αθροιστικά ως εξής:

    
  Ύψος οφειλής  Πρόστιμο
  δρχ. 3-5   εκατ. 25.000 δρχ.
  δρχ. 5-10  εκατ. 50.000 δρχ.
  δρχ. 10-15 εκατ. 75.000 δρχ.
  δρχ. 15-20 εκατ. 100.000 δρχ.
  δρχ. 20-25 εκατ.  125.000 δρχ.
  δρχ. 25-50 εκατ. 375.000 δρχ.
  δρχ. 50-75 εκατ. 375.000 δρχ.

      

Μετά την πάροδο της ημέρας να επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τις συναλλαγές μέχρι παραδόσεως των τίτλων.
 
     
γ) Ποινή του αποκλεισμού από τις συναλλαγές να επιβάλλεται επίσης όταν καθυστερεί παράδοση τίτλων αξίας μεγαλύτερης των δρχ. 75 εκατ. Στην περίπτωση αυτή και σε περιόδους που θα εκρίνετο ότι αποκλεισμός από τις συναλλαγές θα μπορούσε να δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα στην ομαλότητα της αγοράς το Χρηματιστήριο σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να επιβάλλουν αποκλεισμό από τις συναλλαγές τη δεύτερη ημέρα, με την επιβολή προστίμου αναλόγου ποσού για την πρώτη μέρα.
 
     
δ) Η απόφαση της Ε.Κ. 99/18.2.1997/θέμα 10 για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των συναλλαγών καταργείται.Από τις διατάξεις της παρούσας δε δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
ΣΤAΥΡΟΣ Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο