Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/16.12.1997 Τροποποίηση της απόφασης 106/13.5.1997 της Ε.Κ. για τις "Εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α."

(Τροποποίηση της απόφασης 106/13.5.1997 της Ε.Κ. για τις "Εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α.")

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/16.12.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 106/13.5.1997 της Ε.Κ. για τις "Εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α.".
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
           
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2471/2.4.1997 (ΦΕΚ 46 Α) " Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.11.1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.
 
     
2. Το από 4.12.1997 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
     
3. Την απόφαση της 106ης/13.5.1997 θέμα 4ο συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς " Εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο  Εκκαθάρισης Χ.Α.Α. ".
 
     
4. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 " Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα " το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 152/10.9.1992), αποφασίζει ομόφωνα:
 
     
Τροποποιεί τις παρ. 2 και 3 της απόφασης της 106ης/13.5.1997/θέμα 4ο συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς " Εισφορές στο  Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α. " αφότου ίσχυσε ως εξής :
 
     
" 2. Για τις Εταιρίες που έγιναν μέλη του Χ.Α.Α. μετά την 1.1.1997, η αρχική εισφορά στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α. καθορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό του αρχικού μετοχικού τους Κεφαλαίου μη  δυνάμενο να υπερβεί το μέσο όρο των ποσών των τριών μεγαλυτέρων αρχικών εκτάκτων εισφορών που έχουν καταβληθεί από μέλη του Χ.Α.Α.
 
     
3. Ε.Π.Ε.Υ. που εδρεύει εκτός Ελλάδος και αποκτά την ιδιότητα του μέλους του Χ.Α.Α., χωρίς να εισφέρει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, καταβάλλει αρχική εισφορά στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α.Α. που καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό του Μετοχικού της Κεφαλαίου μη δυνάμενο να υπερβεί το τετραπλάσιο ποσό του μέσου όρου των τριών μεγαλύτερων αρχικών έκτακτων εισφορών που έχουν καταβληθεί από μέλη του Χ.Α.Α. ".
 

 
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
                     
                                
Ο Πρόεδρος
                    
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο