Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 119/11.11.1997 Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.96 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών"

(Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.96 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών")

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/11.11.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης της 74ης/14.5.1996 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών".
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
 
           
1. Τις διατάξεις του έκτου και του ογδόου εδαφίου της παραγ. 12 του άρθρου 33, τις παραγ. 14, 15 και 16 του άρθρου 33α και την παραγ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) ""για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις"", όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 A) και με το  άρθρο 25 του Ν. 2324/1955 (ΦΕΚ 146).
 
     
2. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 11596/Β/216/28.2.1990 (ΦΕΚ 119 Β) της για τη λειτουργία αποθετηρίου ονομαστικών τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
 
     
3. Την απόφαση της 97ης/28.1.1992 συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων.
 
     
4. Την απόφαση της 74ης/14.5.1996 συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ""Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών"".
 
     
5. Το άρθρο 29 A του Ν. 1558/1985 ""Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"" το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ A. 152/10.9.1992).
 
     
6. Το από 23.10.1997 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
     
7. Το υπ' αριθμό 133 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων της 22.10.1997, αποφασίζει ομόφωνα: 
 
     

Τροποποιεί την απόφαση της 74ης/14.5.1996 Συνεδρίασης του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής:
 

Η παρ. 1 τροποποιείται ως εξής:
"" Μειώνονται τα μεταβιβαστικά δικαιώματα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών συναπτόμενων επί ονομαστικών μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών μετοχών από 1,5 ο/οο σε 0,9 ο/οο επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Το ύψος του ποσοστού που θα εισπράττει η A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων θα ανέρχεται σε 0,5 ο/οο.
 
     
Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
""Μειώνεται το ποσοστό που καταβάλλει κάθε μέλος του Χ.A.A στην A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων για την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών επί ανωνύμων μετοχών ή ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων, από 0,018% σε 0,011%"".
 
     

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος
 
ΣΤAΥΡΟΣ Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο