Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 111/4.7.1997 Είσπραξη Πόρων, Εισφορών, Τελών κ.λπ. υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

(Είσπραξη Πόρων, Εισφορών, Τελών κ.λπ. υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/4.7.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Είσπραξη Πόρων, Εισφορών, Τελών κ.λπ. υπέρ της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.    
 


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
           
1. Το άρθρο 78 παρ. 1ζ του Ν. 1969/1991 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2198/1994.
 
     
2. Το άρθρο 79 του Ν. 1969/1991, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2471/1997, ΦΕΚ 46Α, με το οποίο καθορίζονται οι πόροι που καταβάλλονται υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
3. Την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 13890/Β587/24.4.1997 με την οποία καθορίστηκαν τα ποσά των καταβαλλομένων Εισφορών και Τελών υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ, 1δ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) και του άρθρου 29Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 152), αποφασίζει ομόφωνα:
            
     
Καθορίζει ως κατωτέρω τη διαδικασία καταβολής από τους υπόχρεους των υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πόρων, εισφορών και τελών:
 
     
1. Το ποσοστό (0,02%) επί των νέων εκδόσεων κινητών αξιών που εισάγονται στο Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο, με οποιαδήποτε μορφή.
 
     
2. Όταν πρόκειται για μετοχές ανωνύμων εταιρειών, οι σχετικές αξίες υπολογίζονται ως εξής:
 
     
α) Εισαγωγή μετοχών εταιρείας στο Χρηματιστήριο αξία = σύνολο μετοχών επί την τιμή εκδόσεως.
 
     
β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών εισηγμένης εταιρείας:

Αξία = αριθμός νέων μετοχών επί την τιμή εκδόσεως.
 
     
γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:

Δεν καταβάλλεται «πόρος» μόνο για τα ποσά αυξήσεως που προέρχονται από αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί, π.χ. για  κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί «πόρος» κατά την εισαγωγή των μετοχών στο  Χρηματιστήριο.
 
     
δ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας με συγχώνευση ή απορρόφηση άλλης επιχείρησης:
 
     
Καταβάλλεται «πόρος» που υπολογίζεται επί των νέων πρόσθετων κεφαλαίων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο.
 
     
ε) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή άλλως, πάντως χωρίς την έκδοση πρόσθετων τίτλων: καταβάλλεται «πόρος» που υπολογίζεται επί του συνόλου των νέων πρόσθετων κεφαλαίων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο.
 
     
στ) Τέλος, στις περιπτώσεις που δεν «εισάγονται νέα κεφάλαια» στο Χρηματιστήριο όπως π.χ. αντικατάσταση τίτλων ή αύξηση (ή μείωση) του αριθμού των μετοχών και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, δεν οφείλεται «πόρος».
 
     
3. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ποσά προσαυξημένα με χαρτόσημο κ.λ.π. (2,4%) καταβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής (με αριθμό 26215/4), η σχετική δε απόδειξη καταβολής αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο Χρηματιστήριο προκειμένου να παρασχεθεί η άδεια εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των σχετικών τίτλων στο χρηματιστήριο.
Μόνο για τις περιπτώσεις εισαγωγής για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο ανωνύμων εταιρειών αντίγραφο της σχετικής απόδειξης υποβάλλεται και  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την παροχή της αδείας για τη δημόσια εγγραφή.
 
     
4. Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιακών τίτλων από εκδόσεις ομολογιακών δανείων κάθε κατηγορίας οφείλεται επίσης η καταβολή «πόρου» υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί της συνολικής αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων (πλέον χαρτοσήμου κ.λ.π. 2,4%). Τα σχετικά ποσά καταβάλλονται επίσης σε πίστωση του λογαριασμού με αριθμό 26215/4 της Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο προκειμένου να παρασχεθεί η άδεια  εισαγωγής των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο. Αντίγραφο της σχετικής απόδειξης υποβάλλεται από τον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την παροχή της σχετικής αδείας.
 
     
5. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών παρέχει άδεια εισαγωγής και  διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Κινητών Αξιών με την προϋπόθεση ότι  έχει καταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικός πόρος σε κάθε περίπτωση και ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα ποσά που  έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό της στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από την παροχή αδειών εισαγωγής και διαπραγμάτευσης τίτλων στο Χρηματιστήριο, κάθε τρίμηνο (ημερολογιακή σειρά) με καταστάσεις στις οποίες αναφέρονται:
 
     
- ο υπόχρεος καταθέτης
 
- τα ποσά των κεφαλαίων επί των οποίων καταβάλλεται «πόρος»
 
- το υπέρ της Επιτροπής καταβληθέν ποσό και 
 
- ο αριθμός του αντίστοιχου παραστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
 
     
6. Εισφορές που καταβάλλονται από το χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και από την Α.Ε. Αποθετηρίου Τίτλων:
 
     
Η εισφορά του χρηματιστηρίου καταβάλλεται ανά εξάμηνο και εντός δύο μηνών από τη λήξη του.
 
     
Η εισφορά της Α.Ε. Αποθετηρίου Τίτλων καταβάλλεται ετησίως εφάπαξ και εντός δύο μηνών από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεών της.
 
     
Οι εισφορές καταβάλλονται όπως προβλέπεται από το Νόμο (Ν. 2470/1997) πλέον χαρτοσήμου κ.λπ. 2,4%.
 
     
7. Για τις εκδόσεις του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπεται ειδική διαδικασία, που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (παρ. β του άρθρου 2 του Ν. 2471/1997)
 
     
8. Εισφορές που καταβάλλονται ανά εξάμηνο:
 
     
α) Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) με μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του ποσού δρχ. ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000).
 
     
β) Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) με μετοχικό κεφάλαιο δρχ. διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) μέχρι δρχ. ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), δραχμές τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000)
 
     
γ) Τα ανωτέρω (α) και (β) ισχύουν και για τις Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες, μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μόνο για την περίπτωση που τους έχει παρασχεθεί άδεια για παροχή, ως ΕΠΕΥ και άλλων επενδυτικών υπηρεσιών, πέρα από τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών .
 
     
δ) Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του ποσού δρχ. ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), δραχμές επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000)
 
     
ε) Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με μετοχικό κεφάλαιο μέχρι ποσού ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), δραχμές τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000).
 
     
στ) Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Εισφορά καταβάλλεται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζονται ως εξής:
 
     
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ενεργητικό μεγαλύτερο του ποσού δρχ. ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), δραχμές επτακόσιες πενήντα χιλιάδες    (750.000) .
 
- Αμοιβαίο Κεφάλαιο με ενεργητικό μέχρι ποσού δρχ. ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000), δραχμές τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) .
 
     
(Ως ύψος κεφαλαίων λαμβάνεται το κατά το τέλος του εξαμήνου σε κάθε περίπτωση).
 
     
9. Τέλη που καταβάλλονται εφάπαξ από όλες τις Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και της Ανώνυμες  Εταιρείες  Διαχείρισης  Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) για:
 
     
Χορήγηση άδειας λειτουργίας των εταιρειών, καθώς και έγκριση κανονισμού αμοιβαίων κεφαλαίων, δραχμές πεντακόσιες χιλιάδες (500.000), για κάθε περίπτωση ξεχωριστό.
 
     
Έγκριση για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των εταιριών ή του καταστατικού τους, καθώς και του κανονισμού των αμοιβαίων κεφαλαίων,   δραχμές διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) για κάθε περίπτωση.
 
     
10. Σε όλες τις περιπτώσεις (ανωτέρω 8 και 9), τα σχετικά ποσά κατατίθενται στο λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθ.: 26215/4) πλέον χαρτοσήμου 2,4% ως εξής:
 
     
- Οι εισφορές ανωτέρω 8 και 9 - θα καταβάλλονται εντός δέκα ημερών από τη λήξη κάθε εξαμήνου (πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου και Ιανουαρίου αντίστοιχα) αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 1997 και θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του ποσού με πλήρη στοιχεία της εταιρείας, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται.
 
     
- Τα καθοριζόμενα τέλη ανωτέρω 9 - προκαταβάλλονται και οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν με την υπό εξέταση αίτηση αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του σχετικού ποσού για κάθε περίπτωση.
 
     

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο