Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 105/15.4.1997 Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων

(Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/15.4.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας  Αποθετηρίων Τίτλων.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
 
     
1. Τις διατάξεις του έκτου και του όγδοου εδαφίων της παραγ. 12 του άρθρου 33 και των παραγ. 14, 15 και 16 του άρθρου 33α του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 56 του Ν.  1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), 3 του Ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α), 66 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), 14 παράγραφοι 26 και 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), 9 παράγραφος 3 του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α) και 25 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α).
 
     
2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", η  οποία προσετέθη με το άρθρο 23 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α).
 
     
3. Την υπ' αριθμ. 11596/Β/216/28.2.1990 (ΦΕΚ 119 Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την "Λειτουργία αποθετηρίου ονομαστικών τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών".
 
     
4. Την απόφαση της 97ης/28.1.1992 (ΦΕΚ 164 Β) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την "Λειτουργία Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων".
 
     
5. Την απόφαση της 104ης/7.4.1992 (ΦΕΚ 301 Β) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την "Τροποποίηση της απόφασης της 97ης/28.1.92 Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την Λειτουργία Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων".
 
     
6. Την απόφαση της 124ης/3.11.1992 (ΦΕΚ 736 Β) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την "Τροποποίηση της απόφασης της    97ης/28.1.92 Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την "Λειτουργία του Αποθετηρίου Ανωνύμων Τίτλων".
 
     
7. Την απόφαση της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων.
 

8. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α' 152/10.9.1992).
 
     
9. Το από 1041997 ακριβές απόσπασμα του υπ' αριθμό 123/7.3.1997 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, αποφασίζει  ομόφωνα:
 
 
     
Την τροποποίηση της απόφασης της 76ης/28.5.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον καθορισμό δικαιωμάτων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ως εξής:
 
     
1) Στο τέλος της περίπτωσης 4 του εδαφίου Γ2β προστίθεται το ακόλουθο: "Κατ' εξαίρεση των παραπάνω δεν επιβάλλεται χρέωση στην περίπτωση split ονομαστικού αποθετηρίου εγγράφου κατόπιν αιτήματος του  θεματοφύλακα και εφόσον η αιτιολογία υποβολής του αιτήματος είναι η τελεσθείσα πώληση των υποκειμένων μετοχών μέσω περισσοτέρων από ένα  μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών".
 
     
2) Προστίθεται νέα παράγραφος Γ4, ως εξής:
 
     
"Σε κάθε περίπτωση μετατροπής μετοχών σε άϋλη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1998, τα δικαιώματα της ΑΕΑΤ θα υπολογίζονται ως εξής:
 
     
(α) για τη μετατροπή μετοχών για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποθετήρια δεν οφείλονται δικαιώματα,
 
     
(β) για τη μετατροπή μετοχών οφείλονται δικαιώματα ως εξής:
 
     
ποσοστό 0,30% επί της ονομαστικής αξίας των μετατρεπομένων μετοχών μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ.
 
     
ποσοστό 0,20% για την αξία από ένα δισεκατομμύριο μία (1.000.000.001) έως δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δρχ.
 
     
ποσοστό 0,10% για την αξία από δύο δισεκατομμύρια μία (2.000.000.001) έως πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δρχ. και
 
     
ποσοστό 0,05% για την αξία των πέντε δισεκατομμυρίων μίας (5.000.000.001) δρχ.
 
     
(γ) ως συνολική αξία των μετατρεπομένων μετοχών νοείται το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού των μετατρεπομένων μετοχών επί την ονομαστική αξία κάθε μετατρεπόμενης μετοχής. Οι παραπάνω κλίμακες υπολογισμού των οφειλομένων δικαιωμάτων εφαρμόζονται στο εκάστοτε  σύνολο των μετατρεπομένων μετοχών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών εκδότριας εταιρείας (μίας ή περισσότερων κατηγοριών μετοχών). Το ελάχιστο ποσό δικαιωμάτων της ΑΕΑΤ σε κάθε περίπτωση μετατροπής μετοχών εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. και το μέγιστο σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δρχ. Για την εξόφληση των παραπάνω δικαιωμάτων της ΑΕΑΤ ευθύνεται η εκδότρια εταιρεία".
 
     

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο