Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 100/4.2.1997 Ανταλλαγές Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μετοχές

(Ανταλλαγές Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μετοχές)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/4.2.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Ανταλλαγές Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων με μετοχές.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
 
     
1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 20 και της παρ. 1ζ του άρθρου 78 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167Α) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43).
 
     
2. Το από 29.11.1996 έγγραφο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με το θέμα.
 
     
3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 152 Α').
 
     
4. Την ανάγκη για πληρέστερη και καλύτερη επόπτευση των Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αποφασίζει ομόφωνα:
 
     
Οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όσον αφορά στην ανταλλαγή μεριδίων με συγκεκριμένη μετοχή καθώς επίσης και τα στοιχεία του πελάτη ή πελατών, για κάθε πραγματοποιούμενη ανταλλαγή ως
εξής: άμεσα, εφόσον κάθε συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των δρχ. 100 εκ. ανά μετοχή και εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα σε περίπτωση που τέτοιες ανταλλαγές υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των δρχ. 100 εκατ. μέσα στον προηγούμενο μήνα.
 
     

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
                             

Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο