Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/106/13.5.1997 Χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων από Θεσμικούς Επενδυτές

(Χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων από Θεσμικούς Επενδυτές)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/106/13.5.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων από Θεσμικούς Επενδυτές.
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Aφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 78 του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43).
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2166/1993 και της παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 1969/91.
 
3. Το από 20.1.1997 έγγραφο της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών σχετικά με το θέμα.
 
4. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152Α).
 
5. Την ανάγκη για πληρέστερη, καλύτερη επόπτευση των Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ακριβέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού που τοποθετεί τις αποταμιεύσεις του σε μερίδια Αμοιβαίων  Κεφαλαίων, αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
Άρθρο μόνο
 
Οι Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων προκειμένου να μειώσουν ή καλύψουν τους
επενδυτικούς κινδύνους στο πλαίσιο της διαχείρισης, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών παραγώγων.
 
Με τον όρο "κάλυψη" θα εννοείται η αντιστοίχιση του παραγώγου με συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού.
 
Το είδος των παραγώγων που θα επιτρέπονται για το σκοπό αυτό είναι:
 
1. Η αγορά ποαιρετικού δικαιώματος πώλησης (ρυt option) σε κινητές αξίες.
 
2. Η αγορά προαιρετικού δικαιώματος πώλησης επί του δείκτη μετοχών (stok index put option).
 
3. Η πώληση μελλοντικών συμβολαίων (futures) σε κινητές αξίες.
 
4. Η πώληση μελλοντικών συμβολαίων (futures) επί του δείκτη μετοχών.
 
5. Η αγορά προαιρετικού δικαιώματος πώλησης (put option) και προαιρετικού δικαιώματος αγοράς (call option) επί συναλλάγματος.
 
6. Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (cross currency interest rate swaps).
 
7. Προθεσμιακές συμβάσεις επί συναλλάγματος (currency futures).
 
8. Προθεσμιακές συμφωνίες επί επιτοκίου (FRA).
 
9. Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps).
 
10. Προθεσμιακά συμβόλαια επί επιτοκίου (interest rate futures).
 
11. Η αγορά προαιρετικού δικαιώματος επi επιτοκίου (interest rate options).
 
1. Η αγορά ανώτατου (cap) και κατώτατου ορίου (floor) προαιρετικού δικαιώματος επί επιτοκίων.
 
Η επένδυση σε παράγωγα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού για τα Α/Κ και το 10% των ιδίων κεφαλαίων για Εταιρείες
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Το δε συνολικό ποσό της τιμής άσκησης αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% της αξίας του ενεργητικού για τα Α/Κ και 65% των ιδίων κεφαλαίων για Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.
 
Στην περίπτωση επένδυσης σε παράγωγα επί χρηματιστηριακών δεικτών, είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρός συσχετισμός ανάμεσα στη σύνθεση του δείκτη που χρησιμοποιείται και στο αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το δε συνολικό ποσό της τιμής άσκησης για συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων (futures) και χρημστοοικονομικών προϊόντων με δικαίωμα αγοράς ή πώλησης (options) σε δείκτες χρηματιστηριακών αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αποτίμηση των κινητών αξιών που στην κατοχή του το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
 
 
Το συνολικό ποσό της τιμής άσκησης που απορρέει από συμβάσεις προθεσμιακών πράξεων (futures) και χρηματοοικονομικών προϊόντων με δικαίωμα αγοράς ή πώλησης (options) επιτοκίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν ως αντιστάθμισμα και που βρίσκανται στην κατοχή του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο νόμισμα που αντιστοιχεί στις συμβάσεις αυτές.
 
Τα προηγούμενα όρια πρέπει να τηρούνται σε καθημερινή βάση από τις εταιρείες. Για αυτό το σκοπό οι ΑΕΔΑΚ και οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου θα πρέπει να κάνουν καθημερινή αποτίμηση των παραγώγων τους.
 
Συγκεκριμένα, αν πρόκειται για παράγωνα εισηγμένα σε οργανωμένο χρηματιστήριο αυτά αποτιμώνται με τη μέθοδο marked-to-market. Αν πρόκειται για ΟΤC προϊόντα τότε θα αποτιμώνται με βάση τις προσφερόμενες ημερήσιες τιμές του εκδότη (τιμές αγοράς) σε βάση.
 
Η έκδοση παραγώγων χρημστοοικονομικών προϊόντων απαγορεύεται.
 
Οι ΑΕΔΑΚ και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου υποχρεούνται να στέλνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πλήρη αναφορά σε τριμηνιαία βάση για τις πράξεις επί παραγώγων.
 
Ενημερωτικά Δελτία
 
Τα ενημερωτικά δελτία πρέπει να περιλαμβάνουν:
 
1. Το σκοπό των επενδύσεων σε παράγωγα
 
2. Το είδος, τα όρια και περιορισμούς αυτών
 
3. Τη θέση κατά τη λήξη του χρόνου ή εξαμήνου
 
4. Τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτών.
 

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο