Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/119/11.11.1997 Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants).

(Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants).)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/119/11.11.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants).

 
  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
     
1. Τις διατάξεις των παρ. 1α, 1ζ του άρθρου 78 του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167A) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43).
 
     
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν. 1969/91.
 
     
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1δ του Ν. 1558/65 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (A 137) και του άρθρου 29 A του ίδιου νόμου, το  οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (A 152).
 
     
4. Την υπ' αρ. 106/13.5.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
 
     
5. Προς το σκοπό της καλύτερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, αποφασίζει ομόφωνα:
 
     
Οι εταιρείες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα Αμοιβαία Κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν σε τίτλους επιλογής διακανονιζόμενους με μετρητά (Warrant in Cash Settlement) κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 
     
1. Να κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης για την οποία ζητούν άδεια επένδυσης (π.χ. τον εκδότη ή τον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα (αν υπάρχει), υποκείμενη αξία, είδος, μέγεθος έκδοσης, τιμή άσκησης, τιμή έκδοσης, τύπο, νόμισμα, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, τιμή (premium), αποτίμηση κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι ο τίτλος επιλογής θα πρέπει να εισαχθεί σε οργανωμένο χρηματιστήριο.
 
     
2. Κάθε επένδυση σε τίτλους επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει για:
 
Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο (α) το 5% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και (β) το 5% του μεγέθους έκδοσης.
 
     
Κάθε ΕΕΧ (α) το 5% των ιδίων κεφαλαίων και (β) το 5% του μεγέθους έκδοσης.
 
     
3. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι ΕΕΧ δεν υποχρεούνται να ζητούν έγκριση κάθε φορά που παίρνουν μία καινούρια θέση στον ίδιο τίτλο επιλογής, εφόσον έχουν κλείσει την προηγούμενη και ενημερώσουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
     
4. Οι τίτλοι επιλογής θα αναφέρονται στα Ενημερωτικά Δελτία των AΕΔAΚ, σύμφωνα με την 106/13-5-97 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί φυσικά να ζητήσει, κατά την κρίση της, πρόσθετες πληροφορίες.
 
     
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Ο Πρόεδρος
 
ΣΤ. Β. ΘΩΜAΔAΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο