Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/109/3.6.1997 Τροποποίηση της Απόφασης της 12ης/7.6.1994/θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την κατανομή εξόδων μηχανοργάνωσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

(Τροποποίηση της Απόφασης της 12ης/7.6.1994/θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την κατανομή εξόδων μηχανοργάνωσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/109/3.6.97
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της 12ης/7.6.1994/θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την κατανομή εξόδων  μηχανοργάνωσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
      
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.1806/1988 «για την τροποποίηση της νομοθεσίας για Χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις».
 
     
2. Την Απόφαση της 12ης/7.6.1994/θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την κατανομή εξόδων μηχανοργάνωσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της 76ης/28.5.1996/θέμα 3β συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
3. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα) το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α 152/10.9.1992).
 
     
4. Το από 22.5.1997 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών,
 
     
5. Σχετική εισήγηση του Εμ. Ξανθάκη
 
                              
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
     
Τροποποιεί την Απόφαση της 12ης/7.6.1994/θέμα 7ο (ΦΕΚ 556 Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ακολούθως: «αναστέλλεται η υποχρέωση των Μελών του Χ.Α.Α. για καταβολή των εισφορών που προβλέπονται στο εδάφιο (α), μέχρι τις 25 Μαΐου 1998».
 
     
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
 
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο