Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1ε/109ης/3.6.1997 Συμπλήρωση της απόφασης 892/27.10.1994 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς" Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της κατανομής νέων μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται σε εκδόσεις νέων μετοχικών κεφαλαίων εταιριών, με σκοπό την εισαγωγή των μετοχών του στο Χ.Α.Α.

(Συμπλήρωση της απόφασης 892/27.10.1994 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς" Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της κατανομής νέων μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται σε εκδόσεις νέων μετοχικών κεφαλαίων εταιριών, με σκοπό την εισαγωγή των μετοχών του στο Χ.Α.Α.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1ε/109ης/3.6.1997
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Συμπλήρωση της απόφασης 892/27.10.1994 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς" Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της κατανομής νέων μετοχών που διατίθενται με δημόσια εγγραφή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, οι οποίοι εγγράφονται σε εκδόσεις νέων μετοχικών κεφαλαίων εταιριών, με σκοπό την εισαγωγή των μετοχών του στο Χ.Α.Α.
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1β και ζ του Ν. 1969/91 "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 18 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α').
 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 350/85 "Περί καθορισμού των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών", όπως ισχύει.
 
3. Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α'/152/10.9.92).
 
4. Την απόφαση της Συνεδρίασης της 24-27.10.1994 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
5. Την ανάγκη εισαγωγής πρόσΘετης εξαιρέσεως στην Απόφαση της Συνεδρίασης της 24-27.10.1994 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε
περίπτωση που γίνεται πώληση με δημόσια εγγραφή υφιστάμενων μετοχών των εταιρειών που αναφέρονται στην εξαίρεση της παραγράφου 11 της ανωτέρω απόφασης, αποφασίζει ομόφωνα:
 

Άρθρο μόνο
 
 
Στην Απόφαση της Συνεδρίασης της 24-27.10.1994 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προστίθεται νέο εδάφιο με αριθμό 12 με το εξής
περιεχόμενο:
 
"12. Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρούσας απόφασης σε περίπτωση πώλησης υφιστάμενων μετοχών, με δημόσια εγγραφή, από μετόχους εταιρειών των οποίων η συνολική αξία του ενεργητικού υπερβαίνει τα 500 δισ. δρχ. και οι οποίες έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών".
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο