Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/109/3.6.1997 Καθορισμός δικαιωμάτων της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων κατά τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δρχ., ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα 500 δισ. δρχ.

(Καθορισμός δικαιωμάτων της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων κατά τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δρχ., ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα 500 δισ. δρχ.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/109/3.6.97
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Καθορισμός δικαιωμάτων της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων κατά τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών ή αποθετηρίων εγγράφων ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δρχ., ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα 500 δισ. δρχ.     
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
    
Αφού έλαβε υπόψη:      
 
     
1. Την παρ. 15 του άρθρου 33α του Ν. 1806/88 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.
 
     
2. Τις διατάξεις του έκτου και όγδοου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 33 του Ν. 1806/88 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις" όπως αυτές ισχύουν.
 
     
3. Την υπ' αρ. 622 απόφαση της 76ης/21.5.1996 Συνεδρίασης του Δ.Σ.  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 499Β).
 
     
4. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 1806/88 (ΦΕΚ 207) "για την   τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις" η οποία προστέθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2324/95.
 
     
5. Το όρθρο 29α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 152/10.9.92).
 
     
6. Το από 22.5.1997 ακριβές απόσπασμα πρακτικού της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
     
7. Το από 26.5.1997 ακριβές απόσπασμα του υπ' αρ. 129/ 21.5.1997 πρακτικού Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων, αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
          
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υπ'αρ. 1/215/10.5.2001 Απόφαση του ΔΣ της ΕΚ (Β 667) ορίζει ότι:"Οι προβλεπόμενες από τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1α/109/3.6.1997 και 1β/109/ 3.6.1997 απαλλαγές από την καταβολή δικαιωμάτων προς το ΚΑΑ παραμένουν σε ισχύ."
              
 
     
Σε περίπτωση μεταβίβασης ονομαστικών ή ανωνύμων μετοχών ή ονομαστικών ή ανωνύμων αποθετηρίων εγγράφων συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δρχ., ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα  500 δισ. δρχ., από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης, μεταξύ των αναδόχων και από τους αναδόχους ή δια των αναδόχων στους τελικούς  επενδυτές, δεν καταβάλλονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων τα δικαιώματα που καθορίζονται
στην υπ' αρ. Ε.Κ. 622 απόφαση της 76ης/28.5.1996 συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 
     
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
     
Σε κάθε περίπτωση αποκαθίστανται τα έξοδα της ΑΕΑΤ.
 
     
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
     
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο