Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6218/88/12.11.1996 Λήψη μέτρων για διευκόλυνση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

(Λήψη μέτρων για διευκόλυνση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 6218/88/12.11.1996
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου


Θέμα: Λήψη μέτρων για διευκόλυνση της ομαλής εκκαθάρισης των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ, 1ζ του άρθρου 78 του Ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167Α) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις των παραγρ, 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146Α) "Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις".

3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" το οποίο προσετέθει με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α' 152/10.9.1992).

4. Την ανάγκη ομαλοποίησης των συνθηκών λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Αρθρο μόνο

1. Από 7 Νοεμβρίου 1996 η εξόφληση των υποχρεώσεων των Χρηματιστηριακών Εταιριών στην Εκκαθάριση των Συναλλαγών γίνεται με τη καταβολή, στην Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων, μόνο μετρητών ή τραπεζικών επιταγών.

2. Σε περίπτωση που Ανώνυμη Χρημστιστηριακή Εταιρία (Α.Χ.Ε.) έχει χρεωστικό υπόλοιπο τίτλων από την προηγούμενη ημέρα ή παλαιότερα, το Αποθετήριο θα προβαίνει σε παρακράτηση τυχόν πιστωτικών υπολοίπων της Α.Χ.Ε. σε μετρητά και μέχρι να εκπληρώσει την υποχρέωση της από τίτλους.

3. Χορηγείται προθεσμία, μέχρι την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 1996 και ώρα 09:00, στις Χρηματιστηριακές Εταιρίες να εκπληρώσουν οριστικά τις υποχρεώσεις τους προς την Εκκθάριση από συναλλαγές μέχρι και την 7η Νοεμβρίου, είτε από μετρητά, είτε από τίτλους, προκειμένου να τους επιτραπεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο