Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 6217/90/19.11.1996 Παροχή αδείας για την έκδοση ομολογιακών δανείων από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (Ι.F.C.), μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

(Παροχή αδείας για την έκδοση ομολογιακών δανείων από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (Ι.F.C.), μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 6217/90 /19.11.96
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Παροχή αδείας για την έκδοση ομολογιακών δανείων από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως (Ι.F.C.), μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 76 του Ν. 1969/1994 (ΦΕΚ 167 Α) "για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις" όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α) "κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" .
 
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 8 του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Α.Ν. 146/1967 "Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς".
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α) "Περί καθορισμού των προυποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο αυτό".
 
4. Απόσπασμα πρακτικού της από 14.11.1996 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., για την έγκριση της εισαγωγής του ομολογιακού δανείου του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
 
5. Το έγγραφο του ΥΠΕΘΟ με αρ. πρωτ. 24073/Β.879/11.7.1995.
 
6. Την από 11 Νοεμβρίου 1995 αίτηση της ΒΑRCLΑΥS ΒΑΝK ΡLC, αποφασίζει ομόφωνα:
 
Παρέχει την άδειά της για την έκδοση και την εισαγωγή δύο (2) ομολογιακών δανείων του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως (Ι.F.C.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι εκδόσεις των ομολογιακών δανείων θα πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως και θα είναι συνολικής ονομαστικής αξίας 26.700.000.000 δρχ., με τους πιο κάτω κυριότερους όρους:
 
1ο Ομολογιακό δάνειο
 
Νόμισμα: Δραχμή
- Είδος: Ανώνυμες ομολογίες κυμαινομένου επιτοκίου
- Ποσόν του δανείου: 12.100.000.000 δρχ.
-'Εναρξη του δανείου: Νοέμβριος 1996
- Ημερομηνία λήξης: 30 Απριλίου 1999
- Επιτόκιο του δανείου: ΑΤΗΙΒΟR 6 μηνών μείον 0,50% βάσης
- Επιτόκιο πρώτης τοκοφόρου περιόδου: ΑΤΗΙΒΟR 3 μηνών μείον 0,50% βάσης
- Διαχειριστές του δανείου: Βarclays Bank ΡLC και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 
2ο Ομολογιακό δάνειο
 
Νόμισμα: Δραχμή
- Είδος: Ανώνυμες ομολογίες κυμαινομένου επιτοκίου, με εφ' άπαξ αποπληρωμή τμήματος κεφαλαίου
- Ποσόν του δανείου: 14.600.000.000 δρχ.
-'Εναρξη του δανείου: Νοέμβριος 1996
- Ημερομηνία αποπληρωμής μέρους κεφαλαίου: 31 Δεκεμβρίου 1998
- Ποσό αποπληρωμής: 5.400.000.000 δρχ.
- Ημερομηνία λήξης: 31 Δεκεμβρίου 2000
- Ποσό αποπληρωμής λήξης: 9.200.000.000
- Επιτόκιο του δανείου: ΑΤΗΙΒΟR 6 μηνών μείον 0, 50%
- Διαχειριστές του δανείου: Βarclays Bank ΡLC και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος των ανωτέρω ομολογιακών δανείων είναι η έγκαιρη γνωστοποίηση της έκδοσης στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τον προγραμματισμό της έκδοσης των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.
 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο