Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2.4.1996 Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή.

(Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2.4.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου


Θέμα: Ορισμός ανωτάτων ορίων, ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) "Για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α).

2. Το άρθρο 17 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) "Για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις".

3. Την περιπτ. ζ της παρ. 1 του όρθρου 78 του Ν. 1969/ 1991 (ΦΕΚ 167 Α) "Για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 21 98/1994.

4. Το από 25.1.1996 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

5. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 152 Α).
 

6. Σχετική εισήγηση του Εμ. Ξανθάκη, αποφασίζει ομόφωνα:

α) Προκειμένου για συναλλαγές επί μετοχών που η εμπορευσιμότητά τους (σχέση συναλλαγών προς χρηματιστηριακή αξία) σε ένα τουλάχιστον από τα τρία παρελθόντα ημερολογιακά έτη, υπερέβη, σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες των εισηγμένων μετοχών της ίδιας εταιρίας, το 3% η τιμή της συναλλαγής κάθε συνεδρίασης δεν επιτρέπεται να αποκλίνει προς το κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 8% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Αυτό το ποσοστό απόκλισης ισχύει και για τις εταιρίες που οι μετοχές τους θα εισάγονται στο εξής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και για τις εταιρίες που οι μετοχές τους αποτελούν ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης με επιτρεπόμενο ανώτατο ποσοστό ημερήσιας απόκλισης 8%.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:ΒΛΕΠΕ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2/216/17.5.2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Κ.(Β 667)

β) Προκειμένου για συναλλαγές επί μετοχών οι οποίες δεν πληρούν το κριτήριο της προηγούμενης περίπτωσης α', η τιμή της κάθε συνεδρίασης δεν θα μπορεί να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 4% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Οι μετοχές αυτές θα κατατάσσονται στην κατηγορία της περίπτωσης α' αν στο τρέχον ή σε κάποιο επόμενο ημερολογιακό έτος πληρωθούν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α'.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με απόφασή του που θα εκδοθεί εντός μηνός από την έκδοση της παρούσης, γνωστοποιεί την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εισηγημένες στην κύρια αγορά και την παράλληλη του χρηματιστηρίου μετοχές. Τυχόν κατάταξη μετοχών από την κατηγορία β' στην κατηγορία α' ανακοινώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους.

"δ) Στις εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων και στις συναλλαγές με συμψηφιστική εγγραφή που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν.1806/1988 αν η αξία των συναλλαγών κυμαίνεται μεταξύ 400.000.000 και 800.000.000 δραχμών, η τιμή πώλησης των μετοχών δεν θα μπορεί να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα πάνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της τιμής που αναγράφεται στον ηλεκτρονικό πίνακα κατά τον χρόνο της αναγγελίας της συναλλαγής στα όργανα που είναι αρμόδια για την αποδοχή της γνωστοποίησης ή για την χορήγηση της αδείας κατά περίπτωση. Αν η αξία των συναλλαγών υπερβαίνει τα 800.000.000 δρχ., η τιμή πώλησης των μετοχών δεν μπορεί να αποκλίνει προς τα κάτω ή προς τα άνω κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της τιμής που αναγράφεται στον ηλεκτρονικό πίνακα κατά τον χρόνο της αναγγελίας της συναλλαγής στα όργανα που είναι αρμόδια για την αποδοχή της γνωστοποίησης ή για την χορήγηση της άδειας κατά περίπτωση. Δεν ισχύει όριο απόκλισης και οι τιμές συναλλαγών διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ των μερών στις εξής περιπτώσεις:

ι) αν αντικείμενο της συναλλαγής αποτελούν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των μετοχών της κατηγορίας αυτής.

ιι) σε περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης μετοχών περισσότερων της μίας κατηγοριών με τους αυτούς συμβαλλόμενους αν οι μεταβιβαζόμενες συνολικά μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 30% του συνόλου των μετοχών ανεξάρτητα των επιμέρους κατά κατηγορία ποσοστών μεταβιβαζόμενων μετοχών.

ιιι) αν οι μεταβιβάσεις μετοχών πραγματοποιούνται σύμφωνα με την διαδικασία προσφοράς προς πώληση πακέτου μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου η οποία ρυθμίζεται με την υπ'αριθ.13/19-2-98 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. και

ιν) σε περιπτώσεις μεταβίβασης πακέτου μετοχών συνολικής αξίας άνω των 50 δις δρχ. με χειροκίνητη συναλλαγή εντός κύκλου όταν το αντικείμενο των συναλλαγών αποτελούν μετοχές ανωνύμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα 500 δις δρχ.

ν) σε περιπτώσεις εντός κύκλου χειροκίνητης συναλλαγής πακέτου με σκοπό την μεταβίβαση μετοχών που αποτελούν αντικείμενο Δημόσιας Εγγραφής ή συνδυασμένης προσφοράς με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση όπως ειδικότερα προβλέπεται με την υπ'αριθ.14/Α/175/9-11-1999 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Προκειμένου για περισσότερες εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων επί της ίδιας μετοχής που καταρτίζονται ταυτόχρονα για το ποσοστό απόκλισης λαμβάνεται υπ’ όψη η συνολική αξία αυτών ή το συνολικό ποσοστό των μεταβιβαζομένων μετοχών, εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέλη και μέρη (χρηματιστηριακοί παραγγελιοδόχοι και χρηματιστηριακοί παραγγελείς) δεν εμφανίζεται σε μία συναλλαγή ως αγοραστής και σε άλλη ως πωλητής".

***Το εντός ""εδάφιο προστέθηκε με την υπ'αριθ.15/175/9.11.1999 Απόφαση της Ε.Κ.(Β 2225)

vi) σε περιπτώσεις εντός κύκλου χειροκίνητης συναλλαγής πακέτου με σκοπό τη μεταβίβαση από τον Κύριο Ανάδοχο των μετοχών που αυτός απέκτησε από πράξεις σταθεροποίησης προς τους μετόχους οι οποίοι, προς το σκοπό της σταθεροποίησης, διέθεσαν υφιστάμενες μετοχές τους στο πλαίσιο δημόσιας εγγραφής ή συνδυασμένης προσφοράς με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση."

***Η περ.iv' προστέθηκε με την υπ'αριθ.3/231/23.11.2001 Συνεδρίαση Ε.Κ. (Β 1604)
 

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο