Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2009 ]

ΠΟΛ.1296/30.12.1994 Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ, που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993

(Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ, που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : 1001135/12185/0014/ΠΟΛ.1296/ 30.12.1994
 

Θέμα : Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ που προβλέπεται με την ΑΥΟ 11003551/8475/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ανωτέρω δελτίου πέραν της 12μηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για την οποία θεωρήθηκε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις όπου, ειδικά δελτία θεωρημένα για μία συγκεκριμένη 12μηνη χρονική περίοδο (π.χ. χρήση 1993) και λόγω μη εξάντλησης του ορίου αυτού κατά την οικεία χρονική περίοδο ισχύος τους, χρησιμοποιήθηκαν εκ παραδρομής πέραν της 12μηνης περιόδου σε επόμενη περίοδο (χρήση 1994), η συνολική αξία που αντιστοιχεί στα χρησιμοποιηθέντα εκ παραδρομής δελτία μετά τη λήξη της 12μηνης ισχύος τους αφαιρείται από το όριο απαλλαγής που δικαιούται ο υποκείμενος για την επόμενη 12μηνη χρονική περίοδο (χρήση 1994).
 
 
Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α
 
Υποκείμενος, κατά τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο από 1.1. – 31.12.92, πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας δραχμών 100.000.000. Για τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο 1.1. – 31.12.93 θεώρησε το ειδικό δελτίο απαλλαγής, σύμφωνα με την αριθμ. ΠΟΛ.1262/1993 ΑΥΟ, με όριο απαλλαγής για το έτος 1993 δρχ. 100.000.000. Όμως κατά τη χρήση 1993 πραγματοποίησε εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις συνολικής αξίας δρχ.85.000.000. Το έτος 1994, εξακολούθησε να πραγματοποιεί αγορές, με βάση το ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής του έτους 1993 αξίας δρχ. 10.000.000. Τον Μάρτιο του 1994 προσέρχεται για θεώρηση ΕΔΔΑ, για το έτος 1994 με όριο απαλλαγής δρχ. 85.000.000 όσες οι εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποίησε κατά τη χρήση 1993.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, το ΕΔΔΑ για τη χρήση 1994 θα θεωρηθεί μεν για ποσό δρχ. 85.000.000 αλλά, ως αξίας προηγούμενων αγορών θα τεθεί το ποσό των δρχ. 10.000.000 και έτσι, πριν από οποιαδήποτε πραγματοποίηση αγοράς ή εισαγωγής, το παραπάνω όριο των 85.000.000 δρχ. θα μειωθεί κατά το ποσό των 10.000.000 δρχ. και υπόλοιπο ορίου απαλλαγής για το 1994 θα είναι το ποσό των 75.000.000 δρχ.
 
Για την παραπάνω παρατυπία δεν θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ως άνω Υπουργική Απόφαση.
 
Αντίθετα, οι κυρώσεις θα επιβληθούν στην περίπτωση που, κατά τη χρήση 1993, έκανε αγορές καθ’ υπέρβαση του ορίου των 100.000.000 δρχ. με τη χρήση του ΕΔΔΑ του έτους 1993.
 

2. Το νέο όριο απαλλαγής που θα προκύπτει από την ανωτέρω αφαίρεση (λ.χ. 75.000.000) καταχωρείται στο ειδικό δελτίο της επόμενης 12μηνης χρονικής περιόδου στο Η' μητρώο και στην καρτέλα Α (υποδείγματα 2, 3 και 4 της ΠΟΛ.1262) του ενδιαφερομένου.
Κατά τα λοιπά, (υπέρβαση ορίου, θεώρηση νέων δελτίων, ακύρωση παλαιών δελτίων κ.λπ.) εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την ΠΟΛ.1262/1993 διαδικασίες.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο