Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2009 ]

ΠΟΛ.333/1.2.1987 Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

(Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.2.1987


Θέμα: Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 


Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1642/86 "για την εφαρμογή του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α') άρθρο 18 παρ.1 περ.κ', απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες.

2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης κστ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου του πιο πάνω νόμου, δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι εργασίες είσπραξης απαιτήσεων τρίτων.

3.Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1642/86, δεν είναι υποκείμενοι στο φόρο τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του πιο πάνω νόμου, δεν καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 14 του ν.1620/51 με τις οποίες επιβλήθηκε φόρος κύκλου εργασιών στα απαιτητά ασφάλιστρα και στα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, με συνέπεια να εξακολουθεί η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και των διατάξεων "περί τελών χαρτοσήμου" στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

5. Εξάλλου, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του κεφαλαίου Β' "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" του παραρτήματος ΙΙ του πιο πάνω νόμου, οι εργασίες ελευθερίων επαγγελμάτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/55) φορολογούνται με συντελεστή ΦΠΑ 6%.

6. Περαιτέρω με τις διατάξεις του ν.1569/85, ορίζεται η διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, ενώ καθορίζονται και οι έννοιες των ασφαλιστικών πρακτόρων, των παραγωγών ασφαλίσεων και των συντονιστών παραγωγών ασφαλίσεων ζωής, ως εξής:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου, ασφαλιστικός πράκτορας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ως αποκλειστικό έργο να αναλαμβάνει με σύμβαση έναντι προμήθειας, ασφαλιστικές εργασίες σε ορισμένη περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

β) Επίσης με το άρθρο 16 παρ. 1, ορίζεται ότι, παραγωγός ασφαλίσεων είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο χωρίς να έχει δικαίωμα να υπογράφει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, παρουσιάζει, προτείνει και προπαρασκευάζει ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ασφαλιστικής πρακτόρευσης με έγγραφη σύμβαση με την οποία καθορίζεται και ο τρόπος αμοιβής του.

γ) Με την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αναθέτει στον παραγωγό ασφαλίσεων την είσπραξη ασφαλίστρων. Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγός ασφαλίσεων αμείβεται με επιπλέον προμήθεια, το ύψος της οποίας καθορίζεται ή αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ) Με το άρθρο 19 του ν.1569/85 ορίζεται ότι τις ασφαλιστικές εργασίες του Παραγωγού ασφαλίσεων με ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να ασκούν και οι υπάλληλοι ασφαλιστικών και πρακτορειακών επιχειρήσεων για λογαριασμό των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται.

3) Τέλος με το άρθρο 20 του ίδιου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι συντονιστής παραγωγών ασφαλίσεων ζωής, είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασμό μιας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης, βρίσκει, επιλέγει και συγκροτεί ομάδα παραγωγών ασφαλίσεων τους οποίους εκπαιδεύει και εποπτεύει.
Η ιδιότητα του συντονιστή παραγωγών ασφαλίσεων ζωής, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα και του ασφαλιστικού υπαλλήλου.

7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην έννοια του όρου, "ασφαλειομεσίτης" που αναφέρεται στην περίπτ. η' της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν.1642/86, περιλαμβάνονται ο "παραγωγός ασφαλίσεων" και ο "συντονιστής παραγωγών ασφαλίσεων ζωής" των άρθρων 16 παραγρ. 1 και 20 του ν.1569/85 και συνεπώς οι σχετικές διατάξεις του ν.1642/86 αφορούν τα πρόσωπα αυτά.

8. Από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτουν τα παρακάτω:

Α’ Πράξεις μη υπαγόμενες σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

α) Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες (ασφάλιστρα, καταβολή αποζημιώσεων και γενικά κάθε απαίτηση ή εκπλήρωση υποχρέωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση ή τη σύμβαση αντασφάλισης).

β) Οι προμήθειες που λαμβάνουν οι ασφαλιστικοί πράκτορες, οι παραγωγοί ασφαλίστρων, καθώς και οι συντονιστές παραγωγών ασφαλίσεων ζωής από την ασφαλιστική επιχείρηση ή την επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτόρευσης, κατά το μέρος που αυτές απορρέουν από τη σχετική σύμβαση ή Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου κατά περίπτωση.

γ) Ο διακανονισμός ζημιών, που ενεργούν ασφαλιστικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τους, επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή κατόπιν αναθέσεως της εργασίας αυτής από άλλες εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές.

δ) Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλιστών εφόσον αυτές παρέχονται στα πλαίσια της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 14 του ν.1620/51 σε ό,τι αφορά την επιβολή Φ.Κ.Ε. στα ασφάλιστρα και στα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Επίσης σε ό,τι αφορά τα τέλη χαρτοσήμου, στις παραπάνω πράξεις, εφαρμόζεται η Σ.605/17.2.1987 Δ.Υ.Ο.

Β’ Πράξεις υπαγόμενες σε φόρο προστιθέμενης αξίας

1) Οι πράξεις που αφορούν διακανονισμό ζημιών ξένων ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες δεν υπάρχει συμβατική σχέση αντιπροσώπευσης ή πρακτόρευσης και αφορούν ορισμό πραγματογνωμόνων, ερευνητών, δικηγόρων, γιατρών και λοιπών προσώπων για την εξακρίβωση και επιμέτρηση των απαιτήσεων, έχουν χαρακτήρα παροχής ορισμένων υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στις απαλλαγές του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 και επομένως η αμοιβή που εισπράττουν οι εταιρείες αυτές υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

2) Οι αμοιβές που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες διότι εξυπηρετούν άλλες ασφαλιστικές εταιρείες (εσωτερικού ή εξωτερικού) διεξάγονται διάφορες εργασίες αντ’ αυτών όπως π.χ. μηχανογραφική εξυπηρέτηση, συστέγαση, έρευνα ατυχήματος, αποκατάσταση ατυχήματος, διάθεση προσωπικού, υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

3) Οι αμοιβές των εκτιμητών, των εισπρακτόρων ασφαλίστρων, των ερευνητών ζημιών καθώς και των πραγματογνωμόνων υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά της υπηρεσίες που παρέχονται από πραγματογνώμονες για πλοία ή το φορτίο τους, για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας υπάγονται σε ΦΠΑ.

Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, οι παρεχόμενες από πραγματογνώμονες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των πλοίων του άρθρου 22 του Ν.1642/1986, εφόσον αυτοί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αμείβονται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

4) Επίσης, η επιπλέον αμοιβή που τυχόν εισπράττει ο παραγωγός ασφαλίσεων, στην περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση αναθέτει σ’ αυτόν και την είσπραξη ασφαλίστρων (άρθρο 16 Ν.1569/1985) υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

5) Οι αμοιβές των συμβούλων ασφαλιστικών εργασιών υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 6%.

Είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω ελεύθεροι επαγγελματίες για την αμοιβή που λαμβάνουν, δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, εφόσον συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση παροχής εξηρτημένης εργασίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο