Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2009 ]

ΠΟΛ.282/27.10.1988 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης

(Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : Π.5872/2200/395/ΠΟΛ.282/27.10.1988

Θέμα : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης


Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986 σε περίπτωση αποστολής αγαθών από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο με την εντολή να πωληθούν σε τρίτους, θεωρείται από το νόμο ότι γίνονται δύο παραδόσεις των ίδιων αγαθών. Η πρώτη, που θεωρείται από το νόμο ως παράδοση (πλασματική) είναι αυτή που ενεργείται κατά την πώληση των αγαθών που είχαν αποσταλεί από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο με την εντολή να τα πουλήσει και η δεύτερη, η πραγματική παράδοση είναι αυτή που γίνεται από τον παραγγελιοδόχο προς τον τρίτο δηλ. προς τον αγοραστή των αγαθών.

Μετά την πώληση των αγαθών ο παραγγελιοδόχος εκδίδει στο όνομα του παραγγελέα θεωρημένη διπλότυπη εκκαθάριση στην οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων το ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις, καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην προμήθειά του.

Με βάση την εκκαθάριση ο παραγγελέας αποδίδει το ΦΠΑ των πωλήσεων αφού εκπέσει το ΦΠΑ της προμήθειας του παραγγελιοδόχου. Δηλαδή, για την απόδοση του ΦΠΑ των πωλήσεων υπόχρεος είναι ο παραγγελέας και όχι ο παραγγελιοδόχος, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει μόνον το ΦΠΑ της προμήθειάς του.

2. Σύμφωνα με την Π. 2070/1820/ΠΟΛ.109/20.3.1987 απόφασή μας, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιων αγροτικών προϊόντων σε υποκείμενους στο φόρο από αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 33 του Ν.1642/1986 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση αυτή η παράδοση των αγροτικών αυτών προϊόντων δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Η προμήθεια όμως που εισπράττουν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις επιβαρύνεται με ΦΠΑ ο οποίος αποδίδεται από την ίδια τη συνεταιριστική οργάνωση.

Αντίθετα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986 στην περίπτωση που οι συνεταιριστικές οργανώσεις πραγματοποιούν πωλήσεις προϊόντων αγροτών του κανονικού καθεστώτος. Σ’ αυτή την περίπτωση ο συνεταιρισμός – παραγγελιοδόχος εκδίδει στο όνομα του παραγγελέα – αγρότη του κανονικού καθεστώτος διπλότυπη εκκαθάριση στην οποία περιλαμβάνει και το ΦΠΑ που αναλογεί στις πωλήσεις καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην προμήθεια του. Ο ΦΠΑ των πωλήσεων αυτών αποδίδεται από τον παραγγελέα αγρότη του κανονικού καθεστώτος και ο ΦΠΑ της προμήθειας του παραγγελιοδόχου – συνεταιρισμού αποδίδεται από τον ίδιο το συνεταιρισμό.

Στην πράξη, σε πολλές περιπτώσεις, δεν τηρήθηκαν τα παραπάνω με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν τα εξής:

α) Παραγγελειοδόχος - συνεταιρισμός ο οποίος πραγματοποιούσε πωλήσεις για λογαριασμό αγρότη του κανονικού καθεστώτος απέδωσε αυτός στο Δημόσιο το ΦΠΑ που αντιστοιχούσε στις πωλήσεις αυτές αντί του πραγματικά υπόχρεου παραγγελέα - αγρότη του κανονικού καθεστώτος.

β) Παραγγελειοδόχος - έμπορος ο οποίος πραγματοποιούσε πωλήσεις για λογαριασμό παραγγελέα - εμπόρου ή παραγγελέα αγρότη του κανονικού καθεστώτος απέδωσε αυτός το ΦΠΑ των πωλήσεων αυτών αντί του πραγματικά υπόχρεου παραγγελέα - εμπόρου ή παραγγελέα - αγρότη του κανονικού καθεστώτος.

Προκειμένου να διορθωθούν τα παραπάνω χωρίς ν'απαιτηθεί ο φόρος για δεύτερη φορά και από τον πραγματικά υπόχρεο παραγγελέα παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις χρήσεις 1987 και 1988:

- Ο παραγγελειοδόχος που από εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων του ν.1642/86 απέδωσε ο ίδιος το ΦΠΑ των πωλήσεων που πραγματοποίησε για λογαριασμό του παραγγελέα - εμπόρου ή του παραγγελέα - αγρότη του κανονικού καθεστώτος εγκρίνεται να χορηγήσει σε κάθε παραγγελέα μία βεβαίωση από 1.1.1987 μέχρι 31.12.1987 εις απλούν και μία αντίστοιχη βεβαίωση εις διπλούν για το από 1.1.1988 μέχρι 31.10.1988 διάστημα, στις οποίες θα αναφέρεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για κάθε παραγγελέα - έμπορο ή παραγγελέα - αγρότη του κανονικού καθεστώτος για το χρονικό διάστημα από 1.1.1987 μέχρι 31.10.1988 καθώς και την αξία στην οποία αντιστοιχεί ο φόρος αυτός.

Τα ποσά αυτά πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε φορολογική περίοδο, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες εκκαθαρίσεις που έχουν εκδοθεί. Ο παραγγελιοδόχος στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλει στην Οικον. Εφορία στην οποία υπάγεται αναλυτική κατάσταση των παραγγελέων στους οποίους χορήγησε βεβαιώσεις, στην οποία εκτός των προσωπικών τους στοιχείων αναγράφεται η αξία και το ποσό ΦΠΑ των σχετικών βεβαιώσεων.

Η βεβαίωση που αφορά τη χρήση 1987 καθώς και το αντίγραφο της βεβαίωσης για τη χρήση 1988 παραμένουν στο αρχείο του παραγγελέα σαν δικαιολογητικό για το φορολογικό έλεγχο.

- Επειδή κατά τη σύνταξη της εκκαθαριστικής δήλωσης του παραγγελέα για το έτος 1988 θα φαίνεται ότι δεν έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα 1.1 - 31.10.1988 ο ΦΠΑ των αντίστοιχων πωλήσεων από αυτόν και προκειμένου να μην αποδοθεί εκ νέου ο ΦΠΑ των πωλήσεων αυτών από τον παραγγελέα, αφού έχει ήδη αποδοθεί από τον παραγγελιοδόχο, η συμπλήρωση του σχετικού εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης (έντυπο έτους 1988) θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:

Ο πίνακας (ΣΤ) και ο πίνακας (Ζ) συμπληρώνεται κανονικά με τις πωλήσεις και τις αγορές αντίστοιχα καθώς και με το φόρο που αναλογεί σ'αυτές. Το ποσό του ΦΠΑ που έχει αποδοθεί στο Δημόσιο από τον παραγγελιοδόχο, από εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων του ν.1642/86 και προκύπτει από τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις, αναγράφεται στον πίνακα (ΙΓ) και στον κωδικό που αντιστοιχεί στην ένδειξη "λοιπά προστιθέμενα ποσά" σαν φόρος εισροών προκειμένου να συμψηφιστεί. Ο παραγγελέας θα επισυνάψει στην εκκαθαριστική δήλωση 1988 το πρωτότυπο της βεβαίωσης που του χορήγησε ο παραγγελιοδόχος συνεταιρισμός ή έμπορος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο