Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2009 ]

Οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2003 Για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ

(Για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ)

Κατηγορία: Λοιπά

Οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2003

για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών όσον αφορά τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών(1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα άρθρα 11 και 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και, μέσω μνείας, το άρθρο 6 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους ενοποιημένους λογαριασμούς(3), και τα άρθρα 20 και 21 της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων(4), προβλέπουν όρια που εκφράζονται σε ευρώ για το σύνολο του ισολογισμού και το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών, στα οποία ή κάτω των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις των εν λόγω οδηγιών.

(2) Επειδή η πέμπτη πενταετία μετά την έκδοση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ λήγει στις 24 Ιουλίου 2003, πραγματοποιήθηκε η δέουσα επανεξέταση των υπόψη ορίων, όπως ορίζει η εν λόγω οδηγία. Τα πορίσματα που προέκυψαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, σε συνάρτηση με τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στην Κοινότητα, απαιτείται αύξηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ.

(3) Συνεπώς, η οδηγία 78/660/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,


ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Η οδηγία 78/660/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 11:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

i) στην πρώτη περίπτωση, η φράση "σύνολο ισολογισμού: 3.125.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "σύνολο ισολογισμού: 3.650.000 EUR"·

ii) στη δεύτερη περίπτωση, η φράση "καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 6.250.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 7.300.000 EUR"·

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:"Στην περίπτωση εκείνων των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό στο εθνικό νόμισμα, το οποίο αντιστοιχεί στα ποσά που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο, υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας που καθορίζει τα εν λόγω ποσά μετά την αναθεώρηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2."

2. Στο άρθρο 27:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

i) στην πρώτη περίπτωση, η φράση "σύνολο ισολογισμού: 12.500.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "σύνολο ισολογισμού: 14.600.000 EUR"·

ii) στη δεύτερη περίπτωση, η φράση "καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 25.000.000 ευρώ" αντικαθίσταται από τη φράση "καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών: 29.200.000 EUR"·

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:"Στην περίπτωση εκείνων των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, το ποσό στο εθνικό νόμισμα, το οποίο αντιστοιχεί στα ποσά που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο, υπολογίζεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που είναι δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας που καθορίζει τα εν λόγω ποσά μετά την αναθεώρηση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2."

 

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία όταν και εφόσον αποφασίσουν να κάνουν χρήση της ευχέρειας που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 27 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2003.

 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α.-Α. Τσοχατζόπουλος

 

(1) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ.

(4) ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο