Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2009 ]

ΠΟΛ.130/7.4.1988 Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό σε λήπτη του εσωτερικού. Έξοδα εγκατάστασης ή συναρμολόγησης εισαγομένων αγαθών.

(Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό σε λήπτη του εσωτερικού. Έξοδα εγκατάστασης ή συναρμολόγησης εισαγομένων αγαθών.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : Π.2588/1099/ΠΟΛ.130/7.4.1988


Θέμα : Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό σε λήπτη του εσωτερικού. Έξοδα εγκατάστασης ή συναρμολόγησης εισαγομένων αγαθών.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση με ΦΠΑ των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, στις περιπτώσεις που στα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής διαχωρίζεται η αξία του υποθέματος από την αξία του προγράμματος, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου για το ΦΠΑ (Ν.1642/1986) όπως ισχύει σήμερα, η φορολογητέα αξία επί των εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών διαμορφώνεται με βάση τη δασμολογητέα αξία αυτών, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις (Καν. ΕΟΚ 1224/1980, 1494/1980, κ.λ.π).

Εξάλλου, βάσει των διατάξεων περί δασμολογητέας αξίας (Καν. ΕΟΚ 1055/1985) τα εν λόγω δικαιώματα δεν συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, στις περιπτώσεις που στα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής διαχωρίζεται η αξία του υποθέματος από την αξία του προγράμματος.

2. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις δημιουργήθηκε, η εντύπωση στους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς, αλλά και σε ορισμένα τελωνεία, ότι η αξία των δικαιωμάτων αυτών δεν υποβάλλεται σε ΦΠΑ, όπως αυτό συμβαίνει με τους δασμούς αλλά και με τους λοιπούς εισπραττόμενους κατά την εισαγωγή φόρους, που σαν βάση υπολογισμού τους λαμβάνεται η δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος.

3. Εντούτοις, ειδικά καθόσον αφορά το ΦΠΑ, όπως θα παρατηρήσετε, στο άρθρο 12 του Ν.1642/1986 ορίζεται ότι στη μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, που γίνεται από πρόσωπα εγκατεστημένα στο εξωτερικό σε λήπτη εγκατεστημένο στην Ελλάδα (από χώρες της ΕΟΚ σε υποκείμενο στο φόρο, από τρίτες χώρες σε οποιοδήποτε λήπτη), ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα.

4. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του νόμου για το ΦΠΑ, σαφώς συνάγεται ότι η μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων από το εξωτερικό στο εσωτερικό της χώρας αποτελούν, σε κάθε περίπτωση φορολογητέας, από πλευράς ΦΠΑ, πράξεις και φορολογούνται είτε κατά την εισαγωγή, στις περιπτώσεις που η αξία τους συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των ενσώματων αγαθών στα οποία είναι αποτυπωμένα ή με τα οποία σχετίζονται άμεσα, είτε αυτοτελώς, στο εσωτερικό της χώρας σε μεταγενέστερο στάδιο σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Καθόσον αφορά ειδικότερα τα δικαιώματα που η αξία τους είναι εκκαθαρισμένη και περιλαμβάνεται στο σχετικό τιμολόγιο εισαγωγής χωριστά από την αξία του υποθέματος, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν διαμορφωτικό στοιχείο της δασμολογητέας αξίας του, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά τον χρόνο της παραλαβής από το τελωνείο των αγαθών στα οποία είναι αποτυπωμένα ή με τα οποία σχετίζονται άμεσα και συγκεκριμένα την ημερομηνία αποδοχής από το τελωνείο του παραστατικού θέσης σε ανάλωση ή ελεύθερη κυκλοφορία. Συνεπώς, στις περιπτώσεις δεν είναι επιτρεπτή παράδοση από το τελωνείο των αγαθών χωρίς τη καταβολή του αναλογούντος επί των εν λόγω δικαιωμάτων ΦΠΑ, δηλαδή το τελωνείο για την παράδοση των αγαθών αυτών θα πρέπει κανονικά να αξιώσει από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωση της αρμόδιας Οικ. Εφορίας από την οποία να προκύπτει ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών στα εν λόγω δικαιώματα ΦΠΑ.

6. Για τη διευκόλυνση όμως των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή γραφειοκρατικών διατυπώσεων, εγκρίνουμε στις περιπτώσεις αυτές ο αναλογών στα δικαιώματα φόρος να εισπράττεται από το τελωνείο κατά τον τελωνισμό των εισαγομένων αγαθών στα οποία είναι αποτυπωμένα ή με τα οποία σχετίζονται άμεσα.

7. Σχετικά με το συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται για τα εν λόγω δικαιώματα, διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά αποτελούν παροχή υπηρεσιών και πρέπει να κρίνονται ανεξάρτητα από το συντελεστή ΦΠΑ, που αναλογεί στο υπόθεμα. Έτσι όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ/Β όπως είναι τα πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών υποβάλλονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (6%) ενώ τα λοιπά δικαιώματα επιβαρύνονται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (16%).

Εξάλλου, για τη βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον η αξία που αναφέρεται σ’ αυτά η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις περί δασμολογητέας αξίας δεν συνυπολογίζεται στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξία του εισαγόμενου ενσώματου αγαθού.

8. Έτσι, όλα τα παρεπόμενα της εισαγωγής έξοδα (ναύλοι, ασφάλιστρα, κ.λπ.)θα προστίθενται στη αξία του αγαθού ως αποτελούντα διαμορφωτικό στοιχειό της δασμολογητέας αξίας αυτού, ενώ ο υπολογισμός του ΦΠΑ στα δικαιώματα γίνεται με βάση της αξία που αναφέρεται χωριστά στο σχετικό τιμολόγιο εισαγωγής χωρίς καμία προσαύξηση, με εξαίρεση ορισμένα έξοδα που συνδέονται άμεσα με τα δικαιώματα αυτά όπως είναι τα αναφερόμενα ειδικά στα δικαιώματα τυχόν έξοδα προμήθειας και μεσιτείας καθώς και τυχόν τόκοι επί του ποσού των δικαιωμάτων.

9. Για την αποφυγή παρερμηνειών, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε και πάλι ότι η ρύθμιση που γίνεται με την παρούσα (παρ. 6) αφορά αποκλειστικά το ΦΠΑ (όχι δασμούς και λοιπούς φόρους εισαγωγής) κι αναφέρεται ειδικότερα στις περιπτώσεις μεταβίβασης η παροχής της χρήσης, από προμηθευτή του εξωτερικού σε λήπτη εγκατεστημένο στην Ελλάδα, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, όταν αυτά είναι αποτυπωμένα σε εισαγόμενα ενσώματα αγαθά ή σχετίζονται άμεσα με αυτά, η αξία τους είναι εκκαθαρισμένη και εμφανίζεται στα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής χωριστά από την αξία του αγαθού και διακανονίζεται πριν από την παραλαβή των αγαθών από το τελωνείο, ανεξάρτητα με τον τρόπο πληρωμής τους στον προμηθευτή (προκαταβολική πληρωμή, πληρωμή τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει).

10. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που η αξία των δικαιωμάτων αυτών δεν διαχωρίζεται στο σχετικό τιμολόγιο εισαγωγής από την αξία του αγαθού και αποτελεί διαμορφωτικό στοιχείο της δασμολογητέας αξίας αυτού, το σύνολο της αξίας (αξίας αποθέματος και αξίας δικαιώματος) θα φορολογείται με το συντελεστή ΦΠΑ του αγαθού. Επίσης στις περιπτώσεις που η αξία των δικαιωμάτων αυτών δεν είναι εκκαθαρισμένη και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στα σχετικά τιμολόγια εισαγωγής αγαθών, αλλά το ύψος του ποσού εξαρτάται από εργασίες που θα γίνουν στο εσωτερικό σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως π.χ. είναι τα δικαιώματα αναπαραγωγής, ορισμένα δικαιώματα εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων, κ.λπ. ο αναλογών ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλλεται στην αρμόδια Οικ. Εφορία πριν από την αποστολή στον προμηθευτή του εξωτερικού του αναλογούντος για τα εν λόγω δικαιώματα ποσού (σχετ. η αρ. Π. 3894/2992/5.6.1987 ΑΥΟ).

11. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα θα πρέπει να τακτοποιηθούν και οι τυχόν υπάρχουσες στην υπηρεσία σας εκκρεμότητες, που έχουν σχέση με τη φορολογική μεταχείριση με ΦΠΑ των εν λόγω δικαιωμάτων.

12. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται, τηρούμενων των αναλογιών, και για τα έξοδα εγκατάστασης, η συναρμολόγησης των εισαγόμενων αγαθών (περιλαμβανόμενων φυσικά και παρεπομένων εργασιών, όπως συντήρησης, τεχνικής βοήθειας κ.λ.π.) όταν οι εργασίες αυτές ενεργούνται στο εσωτερικό της χώρας από τον προμηθευτή των αγαθών που είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό, καθόσον και γι’ αυτά ισχύει η ίδια μεταχείριση τόσο από πλευράς καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, όσο και από πλευράς αντιμετώπισής τους για την επιβολή του ΦΠΑ (άρθρο 12 παρ. 2γ).

13. Τέλος, με την ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε και την αρ. Π.7958/4652/ΠΟΛ.342/9.12.1987 απόφαση Υπ. Οικονομικών η οποία στα πλαίσια της απαλλαγής από το ΦΠΑ των επενδυτικών αγαθών καθιερώνει, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που αναφέρονται σ’ αυτή, απαλλαγή από το ΦΠΑ της χρήσης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των σχεδίων ή υποδειγμάτων, ανεξάρτητα και αν τα πρόσωπα που παραχωρούν τα δικαιώματα αυτά είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, ή στο εσωτερικό της χώρας.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο