Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1990 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1990

(ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1990)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΦΕΚ τ. Β΄ 116 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1990
 

Στην Αθήνα σήµερα 21/2/1990 οι υπογράφοντες αφενός
α) Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, β) Διονύσιος Κορφιάτης, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, γ) Αλεξανδρος Δρακάτος, Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, κοινός εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Παναγιώτης Μπήτρος Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά και εκπρόσωπος αυτού και αφετέρου Λάµπρος Κανελλόπουλος Πρόεδρος και Δηµήτρης Κωστόπουλος Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στα γραφεία της ΓΣΕΕ και συµφώνησαν τα ακόλουθα:
 

Άρθρο 1 Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1989 µε βάση την ΕΓΣΣΕ έτους 1989, αυξάνονται από 1.1.1990 κατά ποσοστό 7,6% και καθορίζονται ως εξής:

α) Εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, συνολικό ηµεροµίσθιο από 1.1.1990 δρχ. 2911.

β) Υπάλληλοι, που δεν έχουν συµπληρωµένη τριετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία, συνολικός µισθός από 1.1.1990 δρχ. 65.105.

γ) Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, εφαρµόζονται αντίστοιχα και για τους µαθητευόµενους εργατοτεχνίτες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησής των. Στα προαναφερθέντα γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων περιλαµβάνεται και η οφειλόµενη διαφορά της ΑΤΑ του 3ου 4µήνου 1989 ποσοστό 0,1% και η ΑΤΑ 1ου 4µήνου 1990 ποσοστό 5,7% όπως καθορίστηκαν µε την 1405/55/1990 Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας.
 

Άρθρο 2 Τα ανωτέρω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αναπροσαρµόζονται από 1.5.1990 και από την 1.9.1990 σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση, µε την οποία θα καθορίζεται το ποσοστό της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ) για τα αντίστοιχα 4µηνα.
Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων, θα ισχύουν τα κλιµάκια αποδοχών που καθορίζονται από το Ν. 1874/90
 

Άρθρο 3 Τα ποσά της ΑΤΑ, που χορηγήθηκαν µέχρι και 1.9.1987 και αναλογούν:

α. στους βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια της 1/1982 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών.

β. στα διορθωτικά ποσά που χορηγήθηκαν από 1.1.82 και 1.1.84 σύµφωνα µε την 1/1982 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών και την ΕΓΣΣΕ έτους 1984, ενσωµατώνονται στους βασικούς µισθούς και ηµεροµίσθια που προβλέπονται από την παραπάνω διαιτητική απόφαση. Έτσι, οι βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια, πάνω στα οποία υπολογίζονται τα επιδόµατα, διαµορφώνονται ως εξής:

γ Βασικό ηµεροµίσθιο: δρχ. 1.660

γ Βασικός µισθός: δρχ: 36.869

Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές Αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων της προηγούµενης παραγράφου και στην συνέχεια προσαυξάνονται µε όλα τα ποσοστά αύξησης των συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων που έχουν χορηγηθεί από 31.12.1987 και εφεξής.
 

Άρθρο 4 Εργαζόµενοι, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 25 ετών δικαιούνται άδεια 3 εργασίµων ηµερών επί πλέον της νόµιµης αν εργάζονται πενθήµερο και 4 εργασίµων ηµερών αν εργάζονται εξαήµερο. Ως προϋπηρεσία για την εφαρµογή της προηγούµενης διάταξης, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.

Άρθρο 5 Τα συµβαλλόµενα µέρη αξιοποιώντας τη θετική πείρα από το έργο της µικτής Επιτροπής για την Υγιεινή και Ασφάλεια, θα συγκροτήσουν άµεσα κοινή Επιτροπή, η οποία µέσα σε προθεσµία 2 µηνών θα αξιολογήσει τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν την Οικονοµία και τους εργαζόµενους, όπως τα προβλήµατα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της παραγωγικότητας, των εργασιακών σχέσεων, του φορολογικού, της επαγγελµατικής κατάρτισης κλπ. Και θα προτείνει τη συγκρότηση κοινών Επιτροπών για την συγκεκριµένη µελέτη και διαµόρφωση κοινών θέσεων και προώθησης καθενός από τα ανωτέρω θέµατα.
 

Άρθρο 6 Όσες διατάξεις της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών και προηγούµενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
 

Άρθρο 7 Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµαή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης.
 

Άρθρο 8 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1990.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο