Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1987 Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας.

(Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Υ.Α. Αριθ. 11601 -ΦΕΚ τ.Β΄122

Περί Κυρήξεως εκτελεστής της υπ' αριθ. 7/87 αποφάσεως του ΠΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3239/55, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τα Ν.Δ. 3755/57, 186/69 και 1198/72, αποφασίζουµε: Κηρύσσουµε εκτελεστή την υπ' αριθ. 7/87 απόφαση του ΠΔΔΔ Αθηνών, που εκδόθηκε για να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας, που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στους: 1) Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, 2) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, 3) Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, 4) Εµπορικό Σύλλογο Θεσ/νίκης αφενός και αφετέρου στη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και που αφορά στον καθορισµό των γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της Χώρας, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
 

1. Τα συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.86 µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της 13ης Μαρτίου 1986, αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1987 µε την ΑΤΑ, δηλαδή κατά ποσοστό 4,1%.

2. Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων όπως διαµορφώνονται µε την προηγούµενη παράγραφο αναπροσαρµόζονται περαιτέρω από την 1.5.87 και από την 1.9.87 µε την ΑΤΑ που καθορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αµέσως µετά την έκδοσή της, όπως προβλέπεται από το Ν. 1584/86.

3. Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την απόφαση αυτή θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών που καθορίζονται από την 8210/183/28.1.87 απ. Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2 και 3 της 1/82 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών, που προσδιορίζουν το βασικό µισθό, το βασικό ηµεροµίσθιο και τα διορθωτικά ποσά, εξακολουθούν να ισχύουν. Τα επιδόµατα που προβλέπονται από προηγούµενης Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παραπάνω διαιτητική απόφαση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 13.3.86 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

5. Τυχόν ανώτερες καθοριζόµενες αποδοχές (µισθοί και επιδόµατα) ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

6. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1987.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο