Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2009 ]

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1986 Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 13.3.86 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας.

(Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 13.3.86 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας.)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 12440 -ΦΕΚ τ. Β΄ 123

Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από 13.3.86 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. περί καθορισµού συνολικών γενικών κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3239/55 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν από τα Ν.Δ. 3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74.
Τη µε αριθ. 96462/7.8.85 απόφαση του Υπουργού Εργασίας "Για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας στο Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Δ/νσεων και Υπηρεσιών και Προϊσταµένους Τµηµάτων" (ΦΕΚ 487/8/7.8.85), αποφασίζουµε: Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η πιο πάνω ΣΣΕ η οποία µας κατατέθηκε στις 14.3.86 και συντάχθηκε το υπ' αρθ. 10/86 πρακτικό καταθέσεως, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθορισµός συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων των µισθωτών όλης της Χώρας και ρύθµιση άλλων θεµάτων: Στην Αθήνα σήµερα την 13.3.86 ηµέρα Πέµπτη στην αίθουσα του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 52, οι υπογράφοντες: α) Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, ως εκπρόσωπος αυτού. β) Σπύρος Δεµαρτίνος, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, ως εκπρόσωπος αυτής. γ) Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, ως κοινός εκπρόσωπος των Εµπορικών Συλλόγων Αθηνών -Θεσσαλονίκης και Παν. Μπήτρος, ως Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά και εκπρόσωπος αυτού. δ) Γεώργιος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως εκπρόσωπος αυτής. Όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόµου 3239/1955, εκτιµώντας την ανάγκη να καταβληθούν το συντοµότερο στους εργαζόµενους που αµείβονται µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αυξήσεις αποδοχών για το 1986, συµφωνούν τα ακόλουθα:
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αµοιβές-Όρια και συνθήκες εργασίας
 

Άρθρο 1 Τα συνολικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, όπως έχουν διαµορφωθεί την 1.9.85 µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση της 19 Ιανουαρίου 1985, αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 1986 κατά ποσοστό 4,5%.
 

Άρθρο 2 Τα παραπάνω συνολικά γενικά κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων αναπροσαρµόζονται από την 1.5.1986 και από την 1.9.1986 σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών αµέσως µετά την έκδοσή της.
Για τη χορήγηση της αναπροσαρµογής των µισθών και ηµεροµισθίων, που προβλέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε., θα ισχύσουν τα κλιµάκια αποδοχών, που καθορίζονται από την 8418/231/25-1-84 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
 

Άρθρο 3 Οι Διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1, 2, και 3 της 1/82 απόφασης του Δευτεροβάθµιου Διοικητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών, που προσδιορίζουν το βασικό µισθό, το βασικό ηµεροµίσθιο και τα διορθωτικά ποσά, εξακολουθούν να ισχύουν. Τα επιδόµατα, που προβλέπονται από προηγούµενες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή όµοιας έκτασης Διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και από την παρούσα, υπολογίζονται επί των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που προβλέπονται από την παραπάνω Διαιτητική απόφαση.
 

Άρθρο 4 Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας των γυναικών, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη όλης της Χώρας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εβδοµάδες, από τις οποίες οι επτά (7) θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες επτά (7) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός θα πραγµατοποιείται σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας κυοφορίας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκατεσσάρων (14) εβδοµάδων.
 

Άρθρο 5 Χορηγείται επίδοµα γάµου 10% για τους εργαζόµενους και 10% για τις εργαζόµενες, που έχουν τρία (3) παιδιά και πάνω ανήλικα ή ενήλικα, που σπουδάζουν και µέχρι του 25ου έτους της ηλικίας των και εφόσον δεν έχουν ιδίους πόρους, καθώς και για εκείνους και εκείνες που έχουν σύζυγο συνταξιούχο. Στους εργαζόµενους και εργαζόµενες που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, χορηγείται το επίδοµα γάµου µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 10/76, 9/78 και της 100/79 αποφάσεις ΔΔΔΔ Αθηνών, όπως έχει τούτο ρυθµιστεί µε τις διατάξεις του Ν. 1414/1984.
 

Άρθρο 6 Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των εργαζοµένων, που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της Χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες. Οι αποδοχές των εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών εργασίας τους, δεν µειώνονται. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 9 της 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών.
 

Άρθρο 7 Όσες διατάξεις της 1/82 απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι ευνοϊκότερες από την παρούσα διατάξεις.
 

Άρθρο 8 Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές (µισθοί και επιδόµατα) ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόµους, Διατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ.Α., Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή από τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης.
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 

Άρθρο 9 Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να συναντηθούν πάλι το τελευταίο δεκαήµερο του Απριλίου 1986 και να συνεχίσουν τις διαπραγµατεύσεις επί όλων των θεµάτων που έγιναν αντικείµενο συζητήσεων στις συναντήσεις της 6ης και 10ης Μαρτίου. Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1986.

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 1986
Ο Υπουργός ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ]


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο