Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2009 ]

ΠΟΛ.1090/8.7.2009 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α΄ 17)], αναφορικά με τις εταιρείες με τη μορφή: SPA, SAPA, SRL, SNC και SAS.

(Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α΄ 17)], αναφορικά με τις εταιρείες με τη μορφή: SPA, SAPA, SRL, SNC και SAS.)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2009                  
Αρ. πρωτ. 1068273/2132/ΔΟΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                           
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                   
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ      
ΤΜΗΜΑ ΑΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 8  
Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα        
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης        
Τηλέφωνο: 210 33 75 866        
Τηλεομ.: 210 33 75 854        ΠΟΛ.1090


ΘΕΜΑ:Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [ν.1927/1991 (ΦΕΚ Α΄ 17)], αναφορικά με τις εταιρείες με τη μορφή: SPA, SAPA, SRL, SNC και SAS.

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 1006012/42/0008Α΄/ΠΟΛ.1013/19.01.1990 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
   
Σχετικά με το ως άνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, η Υπηρεσία μας προέβη σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Ιταλίας, από την οποία και προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Οι Ανώνυμες Εταιρείες (SPA-Societa Per Azioni), οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά Μετοχές (SAPA- Societa in Accomandita Per Azioni) και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (SRL-Societa a Responsabilita Limitata) με έδρα την Ιταλία, είναι υποκείμενες στο φόρο εισοδήματος των εταιρειών, στη χώρα τους.

Επομένως, οι εταιρείες με τη μορφή SPA, SAPA και SRL, οι οποίες αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στην Ιταλία και είναι κάτοικοι (residents) Ιταλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της στο θέμα αναφερόμενης Σύμβασης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι ευεργετικές διατάξεις της συγκεκριμένης Σ.Α.Δ.Φ., θα πρέπει να πιστοποιείται η φορολογική κατοικία του αλλοδαπού νομικού προσώπου (SPA, SAPA, SRL).
      
2. Αντιθέτως, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (SNC-Societa in Nome Colletivo) και οι Απλές Ετερόρρυθμες Εταιρείες (SAS-Societa in Accomandita Semplice) είναι προσωπικές εταιρείες (partnerships) και δεν είναι υποκείμενες στο φόρο επί των ιταλικών εταιρειών (Κώδικας Φορολογίας Εταιρειών). Τα εισοδήματα που αποκτούν οι εν λόγω εταιρείες καταλογίζονται σε κάθε έναν εταίρο, ανάλογα με το μερίδιο συμμετοχής του στα κέρδη, σύμφωνα με τον Ιταλικό Κώδικα των Φόρων επί των Εισοδημάτων.

Επομένως, οι προσωπικές εταιρείες (partnerships) SNC και SAS, δεν υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στην Ιταλία, δεν θεωρούνται κάτοικοι Ιταλίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 της Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις της συγκεκριμένης Σύμβασης. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές θα πιστοποιείται η φορολογική κατοικία των εταίρων της αλλοδαπής προσωπικής εταιρείας (SNC, SAS).


3. Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε άλλη διαταγή, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα, παύει να ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο                                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                            Γ. Κουνάδης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο