Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-1995 ]

ΠΟΛ.1264/18.10.1995 Μεταφορά και συμψηφισμοί χρεών

(Μεταφορά και συμψηφισμοί χρεών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 1995
Αριθ. Πρωτ. : 1117521/9207-18/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. : 20.10.95/Ν.Χ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄

ΠΟΛ 1264

ΘΕΜΑ : Μεταφορά και συμψηφισμοί χρεών.

1117521/9207-18/0016/

Οπως σας είναι γνωστό στις καταστάσεις παραγραφών που συντάσσουν οι ΔΟΥ για την παραγραφή των εσόδων του Δημοσίου περιλαμβάνονται και χρέη από τέλη κυκλοφορίας παλαιών ετών (ΤΚΠ), που παρακολουθούνται μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ και επιστρέφονται στις ΔΟΥ στο έτος της παραγραφής τους.
Σε πολλές δε περιπτώσεις τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων παρακολουθούνται από ΔΟΥ διαφορετική αυτής στην οποία ευρίσκεται ο φάκελος φορολογίας εισοδήματος των ιδιοκτητών των συγκεκριμένων οχημάτων.
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες ΔΟΥ έχουν λάβει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για τα χρέη που αναγράφονται στην κατάσταση παραγραφών, τα οποία έχουν ευδοκιμήσει, με συνέπεια να έχει διακοπεί η παραγραφή των χρεών αυτών που περιέχονται στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρέη του κάθε οφειλέτη στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας αυτού ώστε να έχουμε συνολική εικόνα αυτών και να μπορούμε να τα παρακολουθούμε ευχερέστερα, παρακαλούμε να ερευνήσετε τις περιπτώσεις χρεών από τέλη κυκλοφορίας "Π", κυρίως οι μηχανογραφημένες ΔΟΥ που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Φορολογουμένων, για τις οποίες έχει διακοπεί η παραγραφή τους, και στη συνέχεια να συντάξετε ΠΠΠΧ για τη μεταφορά τους στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας των υποχρέων, για την οποία και παρέχουμε την έγκρισή μας για την κατ' εξαίρεση μεταφορά τους σε χρόνο διαφορετικό από τον
προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις (μήνα Απρίλιο κάθε έτους).
Σημειώνουμε ότι οι ΔΟΥ που θα παραλάβουν χρέη της παραπάνω κατηγορίας πρέπει να παραλάβουν και τους αντίστοιχους φακέλους διοικητικής εκτέλεσης (ή αν αυτό δεν είναι δυνατό επικυρωμένα αντίγραφα αυτών) και να παρακολουθούν επισταμένως τις περιπτώσεις αυτές και να επιδιώκουν κατά προτεραιότητα την είσπραξη των
συγκεκριμένων χρεών.
Στο σημείο αυτό σας υπενθυμίζουμε την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και την αριθ. 273/1983 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε στις ΔΟΥ (τότε Δημόσια Ταμεία) με την αριθμ. 53241/Δ-Ε/26.5.83 (Γ.Δ.Π. 4/83) εγκύκλιο διαταγή σύμφωνα με την οποία ο προϊστάμενος της αρμόδιας
ΔΟΥ μπορεί να προτείνει σε συμψηφισμό επί μία τριετία παραγεγραμμένη αξίωση του Δημοσίου με ανταξίωση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου.
Για την εφαρμογή της γνωμοδότησης αυτής πρέπει να ερευνάτε προσεκτικά τις περιπτώσεις επιστροφής ποσών στους δικαιούχους, είτε η επιστροφή αυτή γίνεται με βάση πιστωτικές καταστάσεις φορολογίας εισοδήματος, είτε με βάση Ατομικά Φύλλα Εκπτωσης (ΑΦΕΚ) και να ελέγχετε αν στα αμέσως προηγούμενα της επιστροφής τρία (3) οικονομικά έτη έχουν παραγραφεί διάφορα έσοδα (μεταξύ των οποίων και τέλη κυκλοφορίας) για να προβείτε στο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων.

Για μεγαλύτερη κατανόηση του θέματος παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Ο Χ.Ψ. φορολογούμενος της Α' ΔΟΥ Αθηνών δικαιούται επιστροφής φόρου εισοδήματος οικ. έτους 1995 ποσού 350.000 δρχ., το οποίο έχει περιληφθεί σε κατάσταση επεξεργασίας. Από το σχετικό έλεγχο της μερίδας του οφειλέτη δεν προκύπτει οφειλή και κατά συνέπεια πρέπει να επιστραφεί στο δικαιούχο το παραπάνω ποσό
μέσω του ΚΕΠΥΟ με τη συνήθη διαδικασία.
Από τον έλεγχο όμως των καταστάσεων παραγραφών του προηγούμενου έτους της ίδιας ή άλλης ΔΟΥ προκύπτει ότι στις 30 Ιουνίου 1995 παραγράφτηκε ποσό 50.000 δρχ. από τέλη κυκλοφορίας έτους 1989.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αμοιβαίες απαιτήσεις (του Δημοσίου για καταβολή των τελών κυκλοφορίας και του ενδιαφερομένου για επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος) συμψηφίζονται κατά το ποσό των 50.000 δρχ. από τέλη κυκλοφορίας έτους 1989, με τις αναλογούσες σ' αυτό προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, με αντίστοιχο ποσό από αυτό των 350.000 δρχ. που δικαιούται ο φορολογούμενος.
Για την υλοποίηση όμως του συμψηφισμού πρέπει να γίνει αναβίωση της οφειλής από τέλη κυκλοφορίας έτους 1989, που παραγράφηκε στις 30 Ιουνίου 1995. Η αναβίωση αυτή της οφειλής θα γίνει με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και με τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του π.δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο