Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 22898/22.12.2006/Εγκύκλιος αριθ.54 Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.

(Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524


Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2006
Αριθ. Πρωτ. : 22898/06

 

Προς: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας,
Έδρες τους.Εγκύκλιος αριθ. 54

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.


Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων σας παρέχουμε οδηγίες για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.3386/05.
 

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην ανωτέρω διάταξη είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας να έχει γίνει δεκτός για φοίτηση στα εν θέματι προγράμματα και ότι αυτά απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση.
 

Όπως σας είναι γνωστό, προβλέπεται η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών αναφορικά με το γεγονός ότι έχει γίνει δεκτός σ’ αυτό ο υπήκοος τρίτης χώρας και για την διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων (π.χ. δυο εξάμηνα ή τέσσερα εξάμηνα κ.λ.π.), η οποία θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Ν.Α.
 

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την κατά τα ανωτέρω θεώρηση της βεβαίωσης του εργαστηρίου καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας Ν.Α., ή, σε περίπτωση που αυτός δεν το προβλέπει, από τον οικείο Νομάρχη.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατίθενται προκειμένου να χορηγηθεί η ανωτέρω θεώρηση έχουν ως κατωτέρω:
 

Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
 

1. πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου.
 

2. Α.Φ.Μ. και άδεια έναρξης επιτηδεύματος, &
 

3. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για την διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση.
 

Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα και ειδικότερα:
 

α) Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.):
 

1. Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας.
 

2. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Δ.Σ.
 

3. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ.
 

4. Σε περίπτωση που από το καταστατικό ή το εταιρικό δεν προκύπτει η διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ως ανωτέρω.
 

β) Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
 

1. Καταστατικό ή εταιρικό.
 

2. Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης ίδρυσης.
 

3. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ., &
 

4. Σε περίπτωση που από το καταστατικό ή το εταιρικό δεν προκύπτει η διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ως ανωτέρω
 

γ) Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) εταιρείες
 

1. Εταιρικό με τις τελευταίες τροποποιήσεις.
 

2. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ, &
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 για την διάρκεια των ανωτέρω προγραμμάτων και ότι απαιτείται κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο