Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 24530/21.12.2005 Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας.

(Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Α.Π.: 24530

 

Θέμα: Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας.


 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212).
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β’ 527).
 

5. Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ. 1432/ τ. /14-10-2005),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί η ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας σε υπηκόους τρίτων χωρών, ως εξής:

1. Βιογραφικό σημείωμα
 

2. Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου (Business plan)
 

Στη μελέτη αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά:
 

α. Το ύψος της επένδυσης (ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο 300χιλ. ευρώ)
 

β. Το είδος της δραστηριότητας
 

γ. Η νομική μορφή του υπό ίδρυση φορέα
 

δ. Η μετοχική σύνθεση
 

ε. Ο τόπος εγκατάστασης
 

στ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση της επένδυσης
 

ζ. Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης
 

η. Ο αριθμός θέσεων που θα δημιουργηθούν και πόσες από αυτές θα καλυφθούν από την ελληνική αγορά κατά τη φάση της υλοποίησης της επένδυσης
 

θ. Πίνακας χρηματοδοτικών ροών σε ορίζοντα τριετίας( προβλεπόμενο cash flow)
 

ι. Η ημερομηνία έναρξης – ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης3. Βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών (ιδίως ομόλογα, μετοχές) για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης.Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από 1.1.2006.
 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο