Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 23094/24.11.2006 Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.

(Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006
Αριθ. Πρωτ. :οικ. 23094/06

 

 

Προς: Περιφέρειες της Χώρας,
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και ΜετανάστευσηςΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.
Σχετ.: Το αριθ. οικ. 18875/06 έγγραφό μας.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ανανέωση αδειών διαμονής των υπαγομένων στην ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., σας διευκρινίζουμε τα κατωτέρω, προς την κατεύθυνση της υποβοήθησης του έργου των Υπηρεσιών σας.
 

Όπως γνωρίζετε με το ανωτέρω σχετικό διευκρινίσθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «Η υποβολή της αίτησης γίνεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ανανέωση της αρχικής άδειας διαμονής, όπως αυτά έχουν καθορισθεί με την αριθ. οικ. 24103/05/15.12.2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επισημαίνουμε ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική αίτηση εμπρόθεσμα, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α). Στα πλαίσια, όμως, της χρηστής διοίκησης και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, το αργότερο, από την λήψη της σχετικής άδειας διαμονής».
 

Κατόπιν επικοινωνίας με τον Ο.Γ.Α. διαπιστώθηκε ότι για την υποβολή σχετικής αίτησης για την ασφάλιση (απογραφικό δελτίο) είναι απαραίτητη η επίδειξη της άδειας διαμονής και δεν αρκεί η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά (τύπου Α’), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η, κατά τα ανωτέρω, ανανέωση για όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια διαμονής.
 

Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος θεωρούμε ότι οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω περίπτωση υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους μετά την έκδοση της. Συγκεκριμένα ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει, μετά την παραλαβή της άδειάς του, να υποβάλλει αίτηση για ασφάλιση στον οικείο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. και εφόσον του χορηγηθεί το σχετικό απογραφικό δελτίο, με το οποίο αποδεικνύεται η υποβολή της σχετικής αίτησης, οφείλει να καταθέσει αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής του στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα, το αργότερο, από την επίδοση της σχετικής άδειας διαμονής στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας.
 

Ο Ο.Γ.Α., στον οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ενημέρωση των κατά τόπους ανταποκριτών του.
 

Οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Χώρας παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Α. ΜΑΡΚΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο