Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 22470/14.10.2008 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας.

(Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ
 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22470/08
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.3386/05 (ΦΕΚ 212/Α’) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
 

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).
 

4. Την αριθ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β’/02.01.2008).
 

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

Αποφασίζουμε

 

1. Είναι δυνατή υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3386/05, υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας και ειδικότερα ως ειδικοί στον σχεδιασμό παρασκευής, τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc». την κατασκευή των συσκευασιών των προϊόντων αυτών και την λειτουργία νέων σιγαροποιητικών και συναφών μηχανημάτων για την εκπαίδευση ημεδαπού προσωπικού .
 

2. Ο αριθμός των κατόχων αδειών διαμονής, με βάση τις διατάξεις της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των είκοσι πέντε (25) ατόμων κάθε φορά.
 

3. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄), μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
 

4. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής κατατίθεται, κατά την διάρκεια ισχύος της ειδικής θεώρησης εισόδου ή μέσα σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής αντίστοιχα, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.
 

5. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η σύμβαση εργασίας με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» .
 

6. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται με ειδική θεώρηση εισόδου στην Χώρα και στη συνέχεια τους χορηγείται άδεια διαμονής με βάση την παρούσα απόφαση.
 

7. Η άδεια διαμονής ανακαλείται για όλους τους γενικούς και ειδικούς λόγους που προβλέπονται στο ν.3386/2005.
 

8. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.
 

• Βεβαίωση της ημεδαπής εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» από τη οποία να προκύπτει η σύνδεσή της, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με την αλλοδαπή εταιρεία από την οποία μετακινείται ο αιτών.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το είδος της εργασίας αποκλειστικά στον σχεδιασμό παρασκευής, τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc». την κατασκευή των συσκευασιών των προϊόντων αυτών και την λειτουργία νέων σιγαροποιητικών και συναφών μηχανημάτων και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα.
 

9. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής στους υπαγόμενους στην περίπτωση 1 ως κατωτέρω:
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.
 

• Πρόσφατη βεβαίωση της ημεδαπής εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» ότι εξακολουθεί η σχέση εργασίας.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα..
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

10. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας των υπαγομένων στην περίπτωση 1 της παρούσας ως κατωτέρω:
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπως ισχύει.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός .
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα.
 

11. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας των υπαγομένων στην περίπτωση 1 της παρούσας ως κατωτέρω:
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, Σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση γέννησης τέκνου στην Ελλάδα.
 

12. Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3386/2005, μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 της παρούσας, να υποβάλλουν νέα αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της, η οποία θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου και του πιστοποιητικού υγείας.
 

13. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο