Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 22467/14.10.2008 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.

(Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
Α.Π.: 22467/08ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 121 έως 131 του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 187 Β του ίδιου Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθ.2 του ν.2928/2001 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα, και του Κώδικα ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων» και αναριθμήθηκε με το άρθρο 40, παρ.1 του ν.3521/2004 (ΦΕΚ 127 Α΄) «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
 

3. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

5. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 Β΄).
 

6. Την 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό κα. Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1 Β΄),

 

Αποφασίζουμε

 

1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005, των κατωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών:
 

α) αυτών που βρίσκονται παράνομα στη Χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. εφόσον με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν και
 

β) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου 121 του Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναμορφωτικά μέτρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του άρθρου 122 ή στα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του ίδιου Κώδικα.

2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 

Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Οι άδειες διαμονής της κατηγορίας αυτής παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 

Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της προηγουμένης παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα μέχρι την άρση των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανανεωθεί πέραν της συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας του υπηκόου τρίτης χώρας. Οι άδειες διαμονής της κατηγορίας αυτής παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας με επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.

3. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) Αίτηση, η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,
 

β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας, εφόσον ο αιτών είναι εφοδιασμένος με όμοιο και
 

γ) διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών για την αναστολή της απέλασης λόγω καταγγελίας αξιόποινων πράξεων που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. (για τους υπαγόμενους στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της παρούσας) ή
 

δ) δικαστική απόφαση για την επιβολή είτε ενός εκ των αναμορφωτικών μέτρων i) της ανάθεσης της υπεύθυνης επιμέλειας του αιτούντος στους γονείς, τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα του, ii) της ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτική εταιρία ή σε ίδρυμα ανηλίκων ή σε ειδικό επιμελητή ανηλίκων ή iii) της τοποθέτησής του σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή και ιδιωτικό κατάστημα αγωγής είτε θεραπευτικού μέτρου δηλαδή της παραπομπής του σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα (για τους υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της παρούσας).
 

Για τους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών η σχετική αίτηση υποβάλλεται από αυτόν, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους ή τον ορισθέντα εκπρόσωπο, που έχει ορισθεί από το ορισθέν κατάστημα αγωγής ή θεραπευτικό κατάστημα.

4. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 

α) Αίτηση η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες,
 

β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας, εφόσον ο αιτών είναι εφοδιασμένος με όμοιο,
 

γ) ακριβές φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας διαμονής και
 

δ) βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη έκδοσης αμετάκλητης απόφασης για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν ή περί μη άρσης των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων, αντίστοιχα.

 

5. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
 

 

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους των αδειών διαμονής της παρούσης.

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο