Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 21535/7.11.2006 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

(Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2


Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Α.Π.: 21535

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Θέμα: Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ


 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ( Α’ 212).
 

2. Την αριθ. 184/2006 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β’ 527).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής του Διοικητικού Πρωτοδικείου, επί διοικητικών πράξεων κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν είτε την απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής είτε την ανάκληση εκδοθείσης, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως.
 

2. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη του υπηκόου τρίτης χώρας, τα οποία έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
 

3. Για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής του τα εξής δικαιολογητικά:
 

α. Αίτηση που συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες
 

β. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων)
 

γ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης
 

δ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής ή ακριβές αντίγραφο της απόφασης ακυρώσεως, επί της οποίας έχει ασκηθεί έφεση από Δημόσια Αρχή
 

ε. Βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου περί μη τελεσιδικίας της αιτήσεως ακυρώσεως
 

στ. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.3386/05 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 της παρούσης
 

ζ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, για τα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας.
 

4. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής έχει εξάμηνη διάρκεια, μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, αντίστοιχο με την κατηγορία που αφορούσε η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.
 

5. Για την ανανέωση της ανωτέρω ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών α, β και ε της παραγράφου 3 της παρούσης.
Η ανανέωση ανά δύο εξάμηνα συνεπάγεται την καταβολή παραβόλου κατά το στοιχείο στ’ της παραγράφου 3 του παρόντος.
 

6. Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται αναλόγως και στους υπηκόους τρίτων χωρών που αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εφόσον κατά το χρόνο φυλάκισής τους δεν ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής και για το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.Για την χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης της παρούσης παραγράφου απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών υπό στοιχεία α, β, και στ της παραγράφου 3 της παρούσης και ακριβές φωτοαντίγραφο του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται με υπό όρους απόλυση. Οι βεβαιώσεις της παρούσης παραγράφου παρέχουν πρόσβαση στην μισθωτή απασχόληση.
 

7. Στην ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής περιλαμβάνονται:
 

α. Ειδικός Κωδικός Αριθμός
 

β. Φωτογραφία του υπηκόου τρίτης χώρας
 

γ. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπηκόου τρίτης χώρας, η
υπηκοότητά του και ο αριθμός διαβατηρίου του
 

δ. Το είδος της εργασίας που μπορεί να ασκεί ο υπήκοος τρίτης χώρας
 

ε. Η διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής (ημερομηνία
έναρξης και λήξης ισχύος της)
 

στ. Η ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης και η υπογραφή του
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

 

Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχει στον κάτοχο προσωρινό δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.


Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο