Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 21453/21.11.2005 Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

(Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 33 16 910
210 32 21 818
email: [email protected] ypes. gr

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2005
Α.Π. 21453


 

Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(με παράκληση να κοινοποιηθεί στους
Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού της χωρικής σας
αρμοδιότητας)


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 26/2005, 30/2005 και 31/2005 Εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.11 περ.ζ του άρθρου 91 του ν.3386/05 « Η παρ. 12 του άρθρου 32 του ν.3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α’) για την κατάθεση αίτησης προς λήψη άδειας διαμονής ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση».
 

Κατά συνέπεια, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 συνοδευόμενη από πλήρη δικαιολογητικά και του έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα, μέχρι η διοίκηση να αποφανθεί με απόφασή της επί του αιτήματός του και έχει τη δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις εντός της ελληνικής επικράτειας.
 

Ειδικότερα, ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει υποβάλει φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά και κατέχει τη σχετική βεβαίωση, έχει τη δυνατότητα να εργάζεται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχει υπηρεσίες ή έργο, να συνάπτει σύμβαση εργασίας, να υποβάλλει αίτημα για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, να αιτείται την απόδοση Α.Φ.Μ. κ.λ.π.
 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι οι υπήκοοι τρίτης χώρας που έχουν υποβάλει αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και έχουν λάβει τη σχετική βεβαίωση ή την προβλεπόμενη άδεια διαμονής, δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, δεδομένου ότι η έννοια της εργασίας δεν εμπεριέχει την έννοια της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Η αντίθετη άποψη, εμπεριέχει τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός καθεστώτος το οποίο θα στερεί τη διοίκηση από το κυριαρχικό δικαίωμα ελέγχου σκοπιμότητας της άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας δεδομένου ότι κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, το εν λόγω καθεστώς θα έχει ήδη παγιωθεί.
 

Συνεπώς, οι υπήκοοι τρίτης χώρας που επιθυμούν να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα έχουν τη δυνατότητα, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής της παρ.11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, να αιτηθούν χορήγηση άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν με την ερμηνευτική εγκύκλιο των άρθρων 24 και 25 του ν.3386/05.
 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο