Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 19654/5.10.2006 Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής.

(Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 33 16 910
email: [email protected] ypes. gr

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Α.Π. : 19654

 

Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους Ο.Τ.Α.
χωρικής σας αρμοδιότητας )ΘΕΜΑ: Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής.

 

Όπως είναι γνωστό, το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ισχύει από 1.1.2006.
 

Κατά την πορεία εφαρμογής του διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα, δεδομένου ότι αφενός οι προϋποθέσεις για ανανέωση των αδειών διαμονής διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα ισχύσαντα στο προηγούμενο νομικό καθεστώς (ν.2910/01) και αφετέρου κατά την ίδια χρονική περίοδο εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα που ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία οδηγίες της Ε.Ε., οι οποίες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και τις οποίες η διοίκηση καλείται να εφαρμόσει άμεσα.
 

Ενόψει των ανωτέρω, το Υπουργείο μας προσανατολίζεται στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με στόχο την ομαλή μετάβαση από το προισχύσαν καθεστώς στο παρόν και την αποφυγή τυχόν πρόσθετων προβλημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των εν λόγω προεδρικών διαταγμάτων.
 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:
 

α. Σε περιπτώσεις που έχουν περιέλθει στις υπηρεσίες σας αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών που ζητούν ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία ή για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, όπως έχουν καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 160/3.1.2006 και την υπ’ αριθ. 17/2006 ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης, θα προβαίνετε σε ακριβή υπολογισμό των υπολειπόμενων ημερών ασφάλισης, αφού αφαιρέσετε τα διαστήματα για τα οποία αποδεικνύεται δικαιολογημένη αποχή από την εργασία (π.χ. εγγραφή στα μητρώα ανέργων, απουσία στο εξωτερικό κ.λ.π.) και, ενόψει μελλοντικής ρύθμισης του θέματος, θα κρατάτε το φάκελο σε εκκρεμότητα, χωρίς να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες.
 

β. Σε περιπτώσεις που εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας αιτήσεις για ανανέωση αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και δεν πληρούται η προϋπόθεση της διάθεσης επαρκών πόρων, όπως έχει καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ.4415/17.3.2006, θα διενεργείτε τον απαιτούμενο έλεγχο και εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης, θα τον κρατάτε σε εκκρεμότητα, χωρίς να προβαίνετε σε απόρριψη.
 

γ. Οι υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων θα πρέπει να διαβιβάσουν άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τους φακέλους με τις αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών για ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία ή άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, όπως έχουν καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 160/3.1.2006 και την υπ’ αριθ. 17/2006 ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, προκειμένου να ελεγχθούν κατά τα ανωτέρω.
 

δ. Στις υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων, επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους και δεν αποδεικνύουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα χορηγούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.17/2006 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, απόδειξη παραλαβής της αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει:
 

α. Αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και ημερομηνία κατάθεσης
 

β. Ονοματεπώνυμο του αιτούντος
 

γ. Περίληψη του θέματος
 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υπαλλήλων που χειρίζονται τα θέματα στη συμπλήρωση της περίληψης του θέματος, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ότι υφίσταται έλλειψη ημερών ασφάλισης.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μην κινούν τη διαδικασία απέλασης στους υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν βεβαίωση παραλαβής αιτήματος στην οποία αναγράφεται έλλειψη ημερών ασφάλισης.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο