Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 14107/24.6.2008 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07.

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Δ.Διαμαντίδου
Τηλ. : 210 3741219

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : 14107/08

 

Προς : Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας
αρμοδιότητας)
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που υπήχθησαν στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07.

 

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες είχαν ανανεωθεί βάσει των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν.3536/07, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 

Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3536/07 και την έκδοση των υπ’ αριθ. 30/2007 και 53/2007 ερμηνευτικών των ανωτέρω διατάξεων εγκυκλίων και του υπ’ αριθ.720/2008 εγγράφου, με τα οποία δόθηκαν οδηγίες για την αντικατάσταση των αποδείξεων παραλαβής που κατείχαν οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών με βεβαιώσεις τύπου Α’, οι υπόψη υπήκοοι τρίτων χωρών δεν μπορούσαν αντικειμενικά να εργασθούν, ο χρόνος αυτός θεωρείται ως δικαιολογημένη αποχή από την εργασία και συνεπώς κατά τον υπολογισμό των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, θα αφαιρείται.
 

Ο υπολογισμός θα γίνεται βάσει του τύπου που παρατίθεται στην υπ’ αριθ.17/2006 εγκύκλιο και αναλύεται διεξοδικά στην υπ’ αριθ. 53/2007 όμοια.
 

Προκειμένου να διακριβώνεται το ακριβές χρονικό διάστημα που ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν είχε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, να αποστέλλει στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας αντίγραφο της βεβαίωσης τύπου Α’ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έκδοσής της ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία, αναφέροντας την ημερομηνία κατά την οποία αντικατέστησε την απόδειξη παραλαβής με βεβαίωση τύπου Α’.
 

Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και διαβιβαστεί στις υπηρεσίες των Περιφερειών αιτήματα που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία και από τα στοιχεία των φακέλων δεν προκύπτει η ημερομηνία αντικατάστασης της απόδειξης παραλαβής με βεβαίωση τύπου Α’, θα πρέπει, πριν την εξέτασή τους, να διενεργείται σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων για την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων.
 

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας και προς αποφυγή καθυστερήσεων, θα ήταν σκόπιμο τα στοιχεία να ζητούνται και να παρέχονται βάσει συγκεντρωτικών καταλόγων.
 

Επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά ότι ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ελέγχει τις ημέρες ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας και χορηγεί βεβαίωση τύπου Α’, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισης που αποτυπώνονται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγεται ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους υπηκόους τρίτων χωρών ότι εάν για κάποια διαστήματα εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής τους δεν εργάσθηκαν, θα πρέπει, προκειμένου αυτά να θεωρηθούν ως τεκμηριωμένη αποχή από την εργασία και να αφαιρεθούν από τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης που απαιτείται για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να το αποδεικνύουν. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο