Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 11702/23.6.2006 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

(Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
   


Αθήνα,  23 Ιουνίου  2006
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 11702/06
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.


ΑΠΟΦΑΣΗ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                             ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                            ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                             ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ       


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.3386/05, « Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια » (ΦΕΚ 212 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης  Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,Αποφασίζουμε1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005:

α) των ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν συμπληρώσει διετή φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας.

β) των ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετή φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία έχουν αποφοιτήσει και διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα.

γ) των ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα και οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

2. Η άδεια διαμονής για τους υπαγόμενους στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου είναι ετήσια και ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών προσαυξημένου μέχρι το ήμισυ. Περαιτέρω ανανέωση αυτής γίνεται για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005
        
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:   

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας   από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

ε) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να εμφαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένος σ΄αυτό καθώς και η συνολική διάρκεια φοίτησής του. Εάν δε συμπληρώνεται στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα διετής φοίτηση και το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα ο ενδιαφερόμενος φοιτούσε σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποβάλλεται επιπρόσθετα σχετική βεβαίωση αυτών με τα χρόνο φοίτησής του.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

3. Η άδεια διαμονής για τους υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της παρούσης είναι ετήσια και επέχει και θέση άδειας εργασίας. Περαιτέρω ανανέωσή της γίνεται για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δε πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

ε) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να εμφαίνεται η αποφοίτηση καθώς και η συνολική διάρκεια φοίτησής του. Εάν δεν συμπληρώνεται στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριετής φοίτηση και το αμέσως προηγούμενο διάστημα ο ενδιαφερόμενος φοιτούσε σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποβάλλεται επιπρόσθετα σχετική βεβαίωση αυτών με το χρόνο φοίτησής του.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

4. Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 της παρούσης χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή δελτίο διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3386/2005, ισόχρονη με την άδεια διαμονής του γονέα χωρίς να απαιτούνται κατά την αρχική χορήγηση η ύπαρξη θεώρησης εισόδου και η υποχρέωση απόδειξης επαρκών πόρων. Περαιτέρω ανανέωσή αυτών γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του ν.3386/2005.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εις διπλούν, που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

β) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), χωρίς να απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου.

γ) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

δ)Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπου απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και της παραγράφου 2 τoυ άρθρου 64 του ίδιου νόμου.

ε) Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του γονέα ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

ζ) Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

5. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής της παρούσης υποβάλλονται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και οι άδειες διαμονής εκδίδονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

6. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

7. Στις διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται οι κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ.

8. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ       
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                        ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                                       ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                          ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ       ΑΘ. ΝΑΚΟΣ                                             Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ                                             Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ


  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο