Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 10025/14.5.2008 Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.

(Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  105 63
Πληροφορίες
Τηλ. : 2103741219  


Αθήνα, 14  Μαΐου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 10025Προς : Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης (με την
παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους ΟΤΑ χωρικής σας
αρμοδιότητας)
ΘΕΜΑ : Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.
Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ.  21535/16.11.2006(ΦΕΚ Β’/1677/ 2006) κοινή υπουργική απόφαση
β) Το υπ’αριθ. 871/12.01.2007 έγγραφό μας
          
   
Σε συνέχεια  των παραπάνω σχετικών και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
   
Στο υπ’ αριθ. 871/12.01.2007 έγγραφό μας, με το οποίο σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υπ’ αριθ. 21535/16.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, αναφέραμε, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην εν λόγω ΚΥΑ, ότι τα αιτήματα ανανέωσης της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, θα πρέπει να υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 της εν λόγω απόφασης, απευθείας στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
     
Η ανωτέρω διαδικασία κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθείται μόνο λόγω της αναγκαιότητας ταχείας έκδοσης των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, καθότι η εν λόγω βεβαίωση, αποτελεί το μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω κοινής απόφασης, το οποίο τους παρέχει δικαίωμα διαμονής και εργασίας  στη χώρα.
   
Δεδομένου όμως ότι, από τα αναφερόμενα στα σχετικά έγγραφά σας, γίνεται απολύτως κατανοητό, ότι αντικειμενικοί λόγοι και πρακτικές  δυσχέρειες που συνδέονται κυρίως με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών στις υπηρεσίες σας, δεν καθιστούν δυνατή την παραλαβή και την έγκαιρη εν τέλει εξέταση και διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων ανανέωσης των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, θεωρούμε ότι και τα αιτήματα ανανέωσης θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα θα διαβιβάζονται και θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα  και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
   
Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι για τη χορήγηση και ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 11 του ν.3386/05 και 1 του άρθρου 12 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθότι, η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, αποτελεί μεν νομιμοποιητικό έγγραφο, αλλά η χορήγηση και ανανέωσή της, δεν εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής, δεδομένου του ειδικού καθεστώτος και της προσωρινότητας  της διαμονής των κατόχων.
   
Συνεπώς οι εν λόγω Ειδικές Βεβαιώσεις μπορούν να εκδοθούν ακόμη και αν η σχετική αίτηση υποβληθεί οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προηγούμενης, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
   
Τέλος, στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, με συνημμένα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, γνωρίζουμε, ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, πλην αυτών  που εντάσσονται στην παράγραφο 6 της υπ’ αριθ. (α) σχετικής, μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, καθότι η εν λόγω βεβαίωση τους καθιστά νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και τους παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία.
   
Προκειμένου τα μέλη του συλλόγου σας, πριν την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πράξεων, να διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, δεν την έχουν λάβει λόγω υπαγωγής  στην παράγραφο 6 της ανωτέρω σχετικής, θα πρέπει να ζητούν επί πλέον,  την προσκόμιση προσωρινής διαταγής ή απόφασης αναστολής που έχει εκδοθεί, κατόπιν αίτησης  ακυρώσεως κατά απόρριψης αιτήματός τους, προς ανανέωση άδειας εργασίας ή διαμονής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων.


                                                                                


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

                                                                                       ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο