Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 9223/15.6.2006 Μεταφορά αρχείου αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών.

(Μεταφορά αρχείου αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
A΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες
Τηλ. : 2103316910   


Αθήνα,   15 Ιουνίου  2006
Αριθ. Πρωτ.: 9223Προς :Νομαρχιακές Αυτ/σεις της
χώρας
Δ/νσεις Εργασίας

            
                      

ΘΕΜΑ : Μεταφορά αρχείου αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών.

   
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη μεταφορά των αρχείων των αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών από τις Δ/νσεις  Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, στις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
   
Από τις  διατάξεις του ν.3386/05 δεν προβλέπεται παράδοση των  αρχείων των Δ/νσεων Εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, δεδομένου ότι η καθιέρωση του τύπου άδειας διαμονής για εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05, δεν συνιστά μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης άδειας εργασίας στις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας.
   
Αντίθετα με τις ως άνω διατάξεις καταργείται η άδεια εργασίας και θεσμοθετείται νέος τύπος άδειας διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
   
Εξάλλου, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εργασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του
ν.3386/05, εξακολουθεί να ανήκει στις Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, όπως και η αρμοδιότητα εξέτασης περιπτώσεων που οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν ασκήσει ένδικα μέσα ή έχουν προσφύγει διοικητικά, κατά πράξεων  που έχουν εκδοθεί από τις ανωτέρω αρχές.
   
Βάσει των παραπάνω αναφερόμενων, θεωρούμε ότι οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να παραμείνουν στις Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, οι οποίες θα πρέπει να συνδράμουν, όποτε τους ζητηθεί, τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών.
   
Με την ευκαιρία, κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε ότι σε περιπτώσεις που εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας φάκελοι υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά και τα σχετικά αιτήματα δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (31.5.2006), όπως έχει ορισθεί από τις διατάξεις του ν.3448/2006, έχετε τη δυνατότητα να εκδώσετε τις σχετικές πράξεις και μεταγενέστερα, εφόσον το δικαιολογητικό προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν υποβάλλει εμπροθέσμως  τις σχετικές αιτήσεις και το ελλείπον δικαιολογητικό δεν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε δική τους υπαιτιότητα (π.χ. πιστοποιητικό υγείας).
     
                                                                               

                                                                        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ.  ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

  
  
                                                                                    
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο