Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 8966/18.5.2006 Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05.

(Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ          
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2


Αθήνα 18 Μαΐου  2006
Α.Π.:  οικ. 8966


Θέμα: Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05.


ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                                      

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
&  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
           

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ( Α’ 212).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β’ 527).


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΚαθορίζουμε τον τύπο των βεβαιώσεων που χορηγούνται στους υπηκόους τρίτων χωρών που καταθέτουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή δελτίου διαμονής στη χώρα βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005 ως εξής :

1. Για την κατάθεση αίτησης που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται μοναδικός αύξων αριθμός και περιλαμβάνει:
    
α. Φωτογραφία του υπηκόου τρίτης χώρας
    
β. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπηκόου τρίτης χώρας, την υπηκοότητά
του και τον αριθμό διαβατηρίου του.
  
γ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ημερομηνία κατάθεσης αυτής
  
δ. Την κατηγορία της άδειας και ένδειξη σχετικά με το  αν το αίτημα αφορά αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.
  
ε. Την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης  και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα, με εξαίρεση την δυνατότητα επανεισόδου σε περίπτωση εξόδου.

2. Για την κατάθεση αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμης κατάθεσης σε περίπτωση επίκλησης λόγων ανωτέρας βίας, στον υπήκοο τρίτης χώρας χορηγείται βεβαίωση, η οποία, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 της παρούσης, περιλαμβάνει: 
   
α. Ένδειξη σχετικά με το αν πρόκειται για κατάθεση με ελλιπή δικαιολογητικά ή για εκπρόθεσμη κατάθεση αυτών σε περίπτωση επίκλησης λόγων ανωτέρας βίας.
    
β. Επισημείωση στην οποία αναφέρεται η υποχρέωση προσκόμισης των ελλιπών δικαιολογητικών εντός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης σε περίπτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών.
    
γ. Επισημείωση στην οποία αναφέρεται ότι η βεβαίωση ισχύει μέχρι να αποφανθεί η υπηρεσία επί των επικαλούμενων λόγων ανωτέρας βίας σε περίπτωση που η αίτηση έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα.

Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχει νόμιμη διαμονή στον υπήκοο τρίτης χώρας αποκλειστικά για την προσκόμιση των ελλιπών δικαιολογητικών εντός μηνός από την κατάθεσή τους.

3. Ειδικά σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των διατάξεων της  παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3386/2005, θα χορηγείται απόδειξη παραλαβής της αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει:
   
α. Αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και ημερομηνία κατάθεσης
   
β. Ονοματεπώνυμο του αιτούντος
   
γ. Περίληψη του θέματος

Η ανωτέρω απόδειξη παραλαβής δεν αποτελεί  αποδεικτικό νόμιμης διαμονής στη χώρα.
 
         


Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                                                    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
      
Α.ΝΑΚΟΣ


                                                                              
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο