Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 8746/18.4.2008 Δημοσίευση της αριθ. 5512/08/17.03.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

(Δημοσίευση της αριθ. 5512/08/17.03.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3741269   


Αθήνα, 18  Απριλίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 8746/08ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της αριθ. 5512/08/17.03.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
   

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 481/τ. Β’/18.03.2008, δημοσιεύθηκε η αριθ. 5512/08/17.03.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα με θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής, όπου αυτή απαιτείται, και κατά τον χρόνο ισχύος της συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’ Εθνικής κατηγορίας).

Με την ανωτέρω κ.υ.α. δίνεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται νόμιμα στην Χώρα και κατά το στάδιο της παραμονής τους συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικής (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’ Εθνικής Κατηγορίας) να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής, χωρίς να απαιτείται η αναχώρησή τους από τη Χώρα προκειμένου, στην συνέχεια, να επανέλθουν με την ειδική  θεώρηση εισόδου.

Η σχετική αίτηση για την χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής (τύπου C) ή εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Σένγκεν, στην περίπτωση υπηκόων τρίτης χώρας που επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.

Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην Χώρα από άλλη χώρα του ενιαίου χώρου Σένγκεν, στην οποία έχουν εκδώσει άδεια διαμονής και  δεδομένου ότι δεν τίθεται σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα επί των ταξιδιωτικών εγγράφων,  η απόδειξη της ημερομηνίας εισόδου στη Ελλάδα για τον υπολογισμό του τριμήνου μπορεί να γίνει με άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως εισιτήρια αεροπορικών, ακτοπλοϊκών, σιδηροδρομικών εταιρειών, βεβαιώσεις των αντίστοιχων εταιρειών κ.λ.π., από τα οποία θα προκύπτει, ασφαλώς, η είσοδός τους στην Ελλάδα, που θα συνοδεύονται από αποδεικτικό έγγραφο της νόμιμης διαμονής τους σε χώρα του ενιαίου χώρου Σένγκεν.
   
Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/05 μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής ισόχρονη με αυτή των συντηρούντων. Είναι σαφές ότι και για τα μέλη της οικογένειας ισχύουν τα προαναφερόμενα, αναφορικά με την απόδειξη της νόμιμης παραμονής στη Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση άδειας διαμονής.
   
Στους υπαγόμενους στην ανωτέρω κ.υ.α. χορηγείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση συνεργασίας με την ίδια ΠΑΕ ή , σε περίπτωση μεταγραφής, συναφθεί νέα σύμβαση με άλλη ΠΑΕ.
   
Με την ανωτέρω κ.υ.α. καθορίζεται αυτοτελής κατηγορία άδειας διαμονής, ξεχωριστή από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3386/05 (άδεια διαμονής σε αθλητές και προπονητές). Συνεπώς στην χορηγούμενη άδεια διαμονής θα αναγράφεται ο αριθμός της κ.υ.α. (άδεια διαμονής της αριθ. 5512/08/17.03.2008 κ.υ.α.).

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τις υπηρεσίες σας για την διευκόλυνση της εισόδου και διαμονής στη χώρα μας των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση. Οι Περιφέρειες της Χώρας παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


Α. ΜΑΡΚΑΚΗ   ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο