Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 7060/11.4.2007 Ένταξη στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

(Ένταξη στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α’ Τμήμα Αδειών Παραμονής

Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 3221053
Fax:  210 3223335
e-mail: [email protected]
                      
 
Αθήνα, 11 Απριλίου 2007
Α.Π.: 7060/07
                          
                         
Προς:
Όπως πίνακας αποδεκτών                   


Θέμα: Ένταξη στην Ε.Ε. της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Μεταβατικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, υπηκόων Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

   
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 22, με αρ. πρωτ. 5515/13.03.07 εγκυκλίου μας και κατόπιν του νεότερου υπ’ αριθμ. 30664/27.03.07 εγγράφου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που  κατέχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91, παρ. 11 του ν.3386/2005, θεωρούνται ότι «κατέχουν 12μηνη άδεια διαμονής με σκοπό την εργασία στη Χώρα μας» δεδομένου ότι η ανωτέρω άδεια είναι ετήσιας διάρκειας και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα συμμετοχής στην αγορά εργασίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

  
Α) Oι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής του άρθρου 91, παρ. 11 του ν.3386/2005 που λήγει μετά την 1/1/2007, θα απευθύνονται κατά τη λήξη της στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου με δικαίωμα εργασίας. Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στους δήμους ή τις κοινότητες της Χώρας, το καταβληθέν παράβολο θα επιστρέφεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄αριθμ. 22/2007 εγκύκλιό μας.

   
Β) Οι πολίτες Βουλγαρίας και Ρουμανίας, των οποίων η αντίστοιχη άδεια διαμονής έληγε πριν την 1/1/2007 και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους για εργασία και είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α΄), θα απευθύνονται ομοίως, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου με δικαίωμα εργασίας, προσκομίζοντας τη ληγμένη άδεια διαμονής του άρθρου 91, παρ. 11 και τη βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών. Όσοι έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα ή με ελλιπή δικαιολογητικά  αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους  και έχουν λάβει απόδειξη καταχώρησης αιτήματος (αριθμό πρωτοκόλλου), οφείλουν να προβούν στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τον ν.3536/2007 (εξαγορά ενσήμων ή πληρωμή προστίμου) προκειμένου να λάβουν βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών και να απευθυνθούν εν συνεχεία στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την έκδοση άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου.

   
Γ) Για τα μέλη της οικογένειάς τους ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στην αρίθμ.22/2007 εγκύκλιό μας.

                                                                                                                        


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
                                                                                                                     
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο