Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-10-1995 ]

ΠΟΛ.1253/9.10.1995 Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

(Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1109238/8708-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.: 11.10.1995Ε.Δ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1253

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφασης μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

1109238/8708-11/0016/ΠΟΛ. 1253/9.10.1995

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α' 90), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του περιορισμούς κατά οφειλετών που δεν έχουν εκπληρώσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Την απόφασή μας αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 (ΦΕΚ 508 Β' 90) "περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο", όπως ισχύει σήμερα.

3. Το γεγονός ότι με την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ν.2218/1994) και τη σύσταση σ' αυτές οικονομικών υπηρεσιών από τις οποίες εξυπηρετούνται οι ιατροί, κλινικές, νοσοκομεία, φαρμακοποιοί κ.λπ., που παρέχουν υπηρεσίες ή χορηγούν φάρμακα σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων, απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση της πληρωμής των ανωτέρω συναλλασσομένων, όπως προκύπτει και από σχετικά έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.

4. Την αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β' 94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφασή μας δεν συνεπάγεται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 της απόφασής μας αριθμ.2048300/6844-11/0016/19.7.90 (ΦΕΚ 508 Β' 90), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

"Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο είναι δίμηνη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκτελωνισμού εμπορευμάτων, της σύναψης συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά, καθώς επίσης και της είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο ή τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία για παροχή υπηρεσιών ιατρικού περιεχομένου ή χορήγηση φαρμάκων, που η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας είναι τετράμηνη".

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο