Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 5652/14.3.2007 Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α.

(Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                        
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ


Αθήνα, 14  Mαρτίου 2007
Α.Π.: οικ. 5652ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 11702/23.6.06  (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α»


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
                                                         

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ                         ΕΘΝΙΚΗΣ                                    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &    
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                          ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση  και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

2.Tις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄)

3.Τις διατάξεις της αριθμ.11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄12.7.2006), κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, περί «Καθορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα».

4.Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/Β΄).

5.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,


ΑποφασίζουμεΠαρατείνουμε την προθεσμία της παραγράφου 6 της αριθμ. 11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄12.7.2006) Κ.Υ.Α μέχρι την 30/9/2007.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &                           ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  


ΑΘ. ΝΑΚΟΣ                                    Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ                                    Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο