Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 4415/17.3.2006 Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05.

(Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,          
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006
Α.Π.: 4415/06


Θέμα: Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05.                                                                      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                          ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                              ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

               

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

1.    Της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α΄212).

2.    Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98)].

3.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4.    Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β’ 527),

5.    Την αριθμ. Π 23ΥΦΥΠ-4838/ΑΣ1811 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εξωτερικών» (ΦΕΚ Β΄ 248).

6.    Την αριθμ.37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 1432),


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.     Καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05, για τις επιμέρους κατηγορίες, ως εξής:

1.    Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν.3386/05, το ύψος των επαρκών πόρων για την άσκηση της δραστηριότητας ορίζεται κατ' ελάχιστο, στα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα. Μετά τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου, απαιτείται η κατάθεση του ανωτέρω ποσού σε αντίστοιχο ίδρυμα της ημεδαπής.

2.    Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, του ν.3386/05, το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και σπουδών για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα,  υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής).

3.    Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.3386/05, το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση.

4.    Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα και αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 36, του ν.3386/05, το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/05 μέλη της οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που  δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, δύναται η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, βάσει του άρθρου 36 του ν.3386/05, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης.

5.    Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται την είσοδο και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειας τους για οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.3386/05, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας τους, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν  μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν, νομίμως, στη Χώρα, εφόσον πρόκειται για επανένωση  των  τέκνων  τους,  δεν απαιτείται  η  ανωτέρω  προσαύξηση,  κατά  15%,  για  κάθε  τέκνο. Το ύψος  του απαιτούμενου εισοδήματος αποδεικνύεται από εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή δήλωση φορολογίας  εισοδήματος  του τελευταίου  οικονομικού  έτους. Κατά την ανανέωση της  άδειας διαμονής,  όταν ο  συντηρών  δεν  έχει  επαρκείς  πόρους, χωρίς προσφυγή  στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας, όπως αναφέρεται   ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο συνολικό εισόδημά της.

6.    Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να διατηρήσουν δικαίωμα διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.3386/05, πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, κατά το άρθρο 63 του ν.3386/05, το δικαίωμα διαμονής εξακολουθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της οικογένειας αποδεικνύουν πως έχουν εισόδημα από ασκούμενη δραστηριότητα στη Χώρα ή διαθέτουν επαρκείς πόρους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Ως αποδεικτικά στοιχεία των επαρκών πόρων θεωρούνται τυχόν σύνταξη (αναπηρίας, πρόωρη ή γήρατος) ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ότι διαθέτουν πόρους που είναι ίσοι τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων δώδεκα (212) ευρώ μηνιαίως.


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


ΑΘ. ΝΑΚΟΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


Γ.ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Π.ΔΟΥΚΑΣ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Σ.ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
   
   
   
   
   
   
   
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο